TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

SVĚT JE VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

 

TŘÍDA MRAVENEČKŮ

 

 

DEN U MRAVENEČKŮ

 

6.30-8.30 HODIN

Příchod dětí a dle vlastní volby si vyberou činnost, o kterou mají zájem a hračku či pomůcku, kterou ke hře potřebují. Výběr je obohacen nabídkou činností a tvořících aktivit, které pro děti připraví paní učitelka. Vychází při tom z přirozených situací, zájmů a zážitků dětí. Hygiena.

 

8.30-9.20 hodin

S dětmi máme ranní kroužek, během této doby je příležitost ke společnému zastavení se, přivítání a společnému rozhovoru s dětmi. Co je dnes ve školce čeká, co by chtěly dělat. Děti si společně zazpívají, zacvičí, zahrají si oblíbené nebo zcela nové pohybové hry. Mají prostor vyprávět. Toto setkání je završeno hygienou a společnou svačinou, na kterou si děti samy připravují stůl a nádobí. Děti se učí kulturním návykům při stolování, mají možnost samostatné volby-množství a skladbu svačiny, vybírají ze dvou druhů nápojů, které si nalévají samy, ale i za pomoci paní učitelky či paní kuchařky. Hygiena.

 

9.20-10.00 hodin

 Vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech v průběhu celého dne, ale po svačině nastává čas, kdy je snaha naučit děti něčemu novému nejintenzivnější, kdy jsou v činnostech s dětmi naplňovány cíle předškolního vzdělávání v konkrétní podobě. Tyto činnosti vychází ze života dětí, ze situací, se kterými se děti setkávají a jsou jim blízké. Hlavním cílem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit dítěti utvořit si reálný obraz světa. Základem je prožitkové učení-učení v konkrétní činnosti, spontánně, aktivně, tvořivě.

Nad získané vědomosti, dovednosti a návyky klademe v naší třídě to, co dítě ve školce prožívá a jak se cítí.

Obsah a forma vzdělávacích aktivit je přiměřená věku dětí i jejich individuálním potřebám a zájmu. Přináší dětem nejen zkušenosti a poznatky, ale také rozvíjí jejich tvořivost a fantazii, umožňuje jim získávat praktické dovednosti, rozvíjí fyzické a psychické schopnosti, jsou vedeny k samostatnosti při vzdělávání a sebeobsluze.

Ve všech činnostech se děti učí vnímat základní lidské, morální a společenské hodnoty, učí se životu ve společnosti. Hygiena.

 

10.00-12.00 hodin

Téma, kterým se děti zabývají od ranních hodin, se odráží i v pobytu venku, kdy lze mnohé poznatky nabyté ve třídě ověřit v praxi. Děti se společně vypraví do ulic v okolí MŠ, města, na hřiště, do přírody-do lesa či na louku, nebo si hrají na školní zahradě.

Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem aktuálním podmínkám počasí a snaží se vyváženě střídat všechny možnosti, které se nabízí. Hygiena.

 

12.00-12.30 hodin

Po pobytu venku je doba oběda. I v tomto čase se děti učí kulturnímu chování u stolu. Nádobí k obědu mají připravené, mají volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání-všechno jídlo je zdravé a potřebné. Děti mají na jídlo dostatek času, jsou vedeny k samostatnosti a k dodržování obecně uznávaného postupu při stolování.

 

12.30-14.30 hodin

Po obědě nastává čas odpočinku a některé děti odcházejí domů-ty se věnují klidným činnostem u stolečku.

Děti, které zůstávají, si připraví své pelíšky a ulehnou na své lůžko a mohou se věnovat prohlížení knih. Respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku. Před spánkem je prostor pro četbu knížky a poslech reprodukované pohádky. Pro děti, které neusnou, je připravena jiná nabídka činností, zejména u stolečků. Většinou si děti volí skládání puzzle, kreslení či vybarvování pastelkami, činnosti, které rozvíjejí jemnou motoriku.

 

 

14.30-17.00 hodin

Mají děti odpolední svačinu a po ní se mohou věnovat svým oblíbeným hrám nebo dokončit započatou činnost z průběhu dne. V této době je také prostor na bližší individuální kontakt s dítětem a paní učitelkou.

Denní režim je volný a je přizpůsobován okolnostem a různým změnám podmínek (např.: návštěva divadla, poznávací výlet, narození sourozence, narozeniny, hasiči..). Během všech činností po celý den jsou zařazovány pohybové aktivity. Obsah a výchovné práce může být kdykoli aktuálně změněn podle nově vzniklé situace.

Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých funguje náš malý kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu řádu, to znamená, že děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých mantinelů, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školky).

Během pobytu dětí v mateřské škole je naplňován hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšná socializace dítěte, zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit …

 

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ:              třída heterogenní  3-7 let

    chlapci                      9

    dívky                        9

 

TŘÍDNÍ UČITELKY:              Zuzana Přívozníková

    Jaroslava Melicharová

 

Naši třídu navštěvovalo v minulém školním roce 8 dětí, tudíž jsou na prostředí MŠ i třídy zvyklé a dobře se v něm orientují. Skupina dětí je doplněna dětmi v rozmezí věkové kategorie 3-7 let.

Nově nastoupené děti se projevují nesměle, u většiny aktivit jsou jen pasivními pozorovateli. Vyžadují a spoléhají na pomoc o podporu ze strany učitelek.

Ostatní děti se projevují otevřeně, většina bez ostychu, jsou na sebe zvyklé.

Děti zvládají a používají vědomosti a dovednosti na úrovni svého věku, jsou zvídavé, rády poznávají nové věci, s chutí se zúčastní rozmanitých činností, které jsou jim po celém dni nabízeny.

Na dobré úrovni jsou hygienické návyky, ale v sebeobsluze dětí, hlavně v oblékání, svlékání jsou děti sice samostatné, ale mnohé bez potřeby oblékání a svlékání neprotahovat. Je potřeba je neustále povzbuzovat, usměrňovat. Ve svých věcech většina z nich neudržuje pořádek.

Jsou zvyklé pravidelně provádět pohybové aktivity, každodenní hry vyžadují a baví je.

Děti jsou hravé. Jejich hry se projevují v často jednostranně zaměřených činnostech, při kterých uplatňují vlastní představivost a fantazii, nabyté zkušenosti z předešlého školního roku. Námětové hry aktivně nejsou schopné zorganizovat či doplňovat hru o nové nápady. Jsou velmi závislé na podněty několika dominantních jedinců či učitelky, proto je děti mnoho nevyžadují. Pokud jim je hra nabídnuta v rámci tématu, nesetrvají v ní dlouho bez vydatné podpory a aktivizace ze strany učitelky doplňováním o nové pomůcky a doplňky ke hře.

 

Výtvarné činnosti jsou na úrovni věku dětí s menšími odchylkami u jednotlivců a jsou ve výrazné oblibě u dětí. V pracovních činnostech jsou šikovné, většina správně drží a používá nůžky, správný postup při lepení zachovávají. Více je však nutné zaměřit pozornost na správné držení pastelek, štětců.., na činnost při skládání, překládání, trhání a vytrhávání papíru. Ale stále doporučujeme a procvičování jemné motoriky.

 

Vyjadřovací a jazykové schopnosti a dovednosti jsou v široce rozevřeném kvalitativním i kvantitativním rozsahu. Některé děti navštěvují logopedii a u některých dětí byla doporučena. Děti velmi rády mluví, vedou rozhovory mezi sebou, nad knihami s učitelkou, vyprávějí zážitky aj., stejně tak velmi rády poslouchají vyprávění učitelky, předčítání pohádek a příběhů.

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

ZÁŘÍ:                          Svět, kde nejsem sám

 • My ve třídě Mravenečků

ŘÍJEN:                        Svět barev, vůní a zvuků

 •  Co přinášíš, Podzime? To se brzy dozvíme.
 • Kde se vzalo, tu se vzalo, plno listí napadalo.

LISTOPAD:               Svět barev, vůni a zvuků

 • Les je velký zelený dům.

                                   Svět kouzel a pohádek

 • Kolik žertů, tolik čertů

PROSINEC:               Svět kouzel a pohádek

 • Kolik žertů, tolik čertů
 • Než zazvoní zvoneček

LEDEN:                      Svět lidí, zvířat, věcí a tvarů

 • V kopcích z bílých obláčků, měly vločky klouzačku
 • Svět pod bílou peřinkou

                                            

ÚNOR:                       Svět lidí, zvířat, věcí a tvarů

 • Tajný život věcí
 • O čem si vyprávějí staré domy
 • Masopustní veselice barví nos a barví líce

 

 

 

 

BŘEZEN:                    Svět lidí, zvířat, věcí a tvarů

 • Čím se voda otvírá
 • Když je jaro tady

DUBEN:                     Svět lidí, zvířat, věcí a tvarů

 • Zmatky kolem křižovatky
 • Startujeme, letíme

KVĚTEN:                   Svět nových zážitků

 • Povídačky naší Kačky

ČERVEN:                   Svět je plný dobrodružství

 • Napadlo nás divadlo a takhle to dopadlo
 • Svět je plný dobrodružství