Kontakt

ms.velen@seznam.cz

Hlavní 160, 250 63 p. Mratín

tel.: 283 931 279 

Hlavní 46    250 63 p. Mratín

tef. 737 486 563

 

Provozní doba: 6. 30 hod. - 17. 00 hod.

 

Učitelé a zaměstnanci

Vedoucí učitelka:    Pavlína Koudelíková

Paní učitelky:                         Andrea Pódová, Petra Kalusová, Aneta Danielová, Jaroslava Vostárková,

                                               Andrea Barcalová, Zuzana Přívozníková, Jaroslava Melicharová

 

Asistentka pedagoga:            Eliška Čepelová

Paní kuchařka:                      Irena Hrabětová

Pomocná kuchařka:              Jana Krnáčová, Petra Votavová                                             

Paní školnice:                       Jana Rendeková

Paní uklízečka:                      Aneta Černá

 

Základní charakteristika

 

Školní vzdělávací program školky, s názvem Veselá školka, je zaměřen na poznání světa v celém jeho rozsahu. Děti se prostřednictvím projektů, ve spojení

s prožitkovým učením, učí vnímat přírodu jako přirozenou a potřebnou součást našeho života. Snaží se přírodě porozumět a chránit ji. Vždy se opíráme o

společenství rodiny, lidí, přírody, světa, vědy a techniky.

Výchovně vzdělávací proces se na naší mateřské škole uskutečňuje během celého pobytu dítěte v mateřské škole rozmanitými výchovnými prostředky. Jsou

to především: denní režim, hra, práce, předškolní vyučování, slavnosti a zábava.

Naším cílem je dosáhnout takového stupně samostatnosti dítěte, aby bylo připraveno pro vstup do života jako jedinec nebojácný, ale schopný se přizpůsobit

bez problému všemu novému.

 
Co konkrétně nabízíme? Keramiku, zumbu, jógu a Tchaj-ťi, výuku hry na flétnu, skupinovou logopedii, předškolní přípravu a mnoho dalšího. Vše v rámci dopoledních činností.
 

 

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

 

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá.
 
2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 
3. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují.  Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 
4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do školky rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu školkou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu "Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne...."
 
5. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůže mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
 
6. Pro dítě je lepší postupná adaptace (připojit se na procházce, pobyt s dětmi na zahrádce, kratší pobyt s dětmi ve třídě apod.)
 
7. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
 
8. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem - např. plyšovou hračku.
 
9. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 
10. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě - pochvalte dítě a motivujte k dalšímu pobytu.

 

O školce

 

O školce

 

V roce 2013 došlo k rekonstrukci a rozšíření prostor mateřské školy. Vznikla nová třída a herna s možností výstupu dětí do zahrady. Původní třída se rekonstruovala (nová okna, podlaha, také možnost výstupu do zahrady, aj.). Prostory pro pobyt 50 dětí jsou tak v maximální míře vyhovující. Třídy jsou veselé, barevný nábytek je sestaven tak, aby děti mohly samostatně volit hračku a brát si materiál podle své potřeby. Máme vyhovující stolky a židle pro různé věkové skupiny. Jsou vytvořeny koutky pro individuální hru a také pro soukromí dětí při hře. Nechybí interaktivní tabule a DVD programy pro děti předškolního věku.

Hygienická zařízení jsou nová, jednotlivá WC jsou oddělena přepážkami, které zajišťují dětem soukromí.

Prostorové uspořádání jednotlivých tříd je přizpůsobeno nejrůznějším činnostem dětí a stále pracujeme na jeho vylepšování.

Naše mateřská škola je nejen místem zábavy, ale zejména místem výchovy a vzdělávání. Přijímáme děti od 3 do 6 let věku. Přijímáme také starší děti, které mají odloženou základní školní docházku doporučením psychologa. 

Do jednotlivých tříd jsou zařazeny děti různých ročníků. Jelikož si myslíme, že k sociálnímu zrání významně přispívá i heterogenní složení dětí ve třídách. Starší děti mají pocit důležitosti a odpovědnosti, učí se zde ohleduplnosti, mladší děti napodobují své starší kamarády, mají naprostou důvěru ke starším a dokážou je požádat o pomoc apod. Vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je tak přirozenější a lepší. Při zápisu do mateřské školy mají rodiče možnost vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy (např. sourozenci k sobě, kamarádi). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován.

Vzhledem k tomu, že je v naší mateřské škole  malý kolektiv a děti přicházejí do styku s učitelkami, kuchařkami a školnicí, panuje zde atmosféra domácí, klidná a všichni se navzájem dobře znají.

Dokonalá znalost dětí umožňuje respektovat jejich osobní tempo, individuální potřeby a možnost reagovat na jejich přání. Snažíme se vytvářet přátelskou, rodinnou atmosféru, ve které se Vaše dítě bude cítit bezpečně a kam se bude těšit.

Naším cílem je položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb a rozvíjet je v samostatné a zdravě sebevědomé jedince.

 

Denní režim 

6.30 - 8. 15 hod. doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům ( do 8. 15 hod.), volné činnosti i aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

8.45 - 9.45 hod. denní cvičení, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj (9.00 osobní hygiena a svačina)

9.45 - 11. 45 hod.osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

11. 45 - 12.15 hod. osobní hygiena a oběd

12.15 - 12.30 hod. vyzvedávání dětí po obědě

12.30 - 14.30 hod. spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí (13.45-14.30hod.- PO-ČT vzdělávání  a logické hry s předškoláky)

14.30 - 17. 00 hod. volné činnosti a aktivity dětí zaměřené na hry a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě 

                               (14.30-15.00 svačina)

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaj, vodu, ovocnou šťávu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.