O školce

O školce

 

V roce 2013 došlo k rekonstrukci a rozšíření prostor mateřské školy. Vznikla nová třída a herna s možností výstupu dětí do zahrady. Původní třída se rekonstruovala (nová okna, podlaha, také možnost výstupu do zahrady, aj.). Prostory pro pobyt 50 dětí jsou tak v maximální míře vyhovující. Třídy jsou veselé, barevný nábytek je sestaven tak, aby děti mohly samostatně volit hračku a brát si materiál podle své potřeby. Máme vyhovující stolky a židle pro různé věkové skupiny. Jsou vytvořeny koutky pro individuální hru a také pro soukromí dětí při hře. Nechybí interaktivní tabule a DVD programy pro děti předškolního věku.

Hygienická zařízení jsou nová, jednotlivá WC jsou oddělena přepážkami, které zajišťují dětem soukromí.

Prostorové uspořádání jednotlivých tříd je přizpůsobeno nejrůznějším činnostem dětí a stále pracujeme na jeho vylepšování.

Naše mateřská škola je nejen místem zábavy, ale zejména místem výchovy a vzdělávání. Přijímáme děti od 3 do 6 let věku. Přijímáme také starší děti, které mají odloženou základní školní docházku doporučením psychologa. 

Do jednotlivých tříd jsou zařazeny děti různých ročníků. Jelikož si myslíme, že k sociálnímu zrání významně přispívá i heterogenní složení dětí ve třídách. Starší děti mají pocit důležitosti a odpovědnosti, učí se zde ohleduplnosti, mladší děti napodobují své starší kamarády, mají naprostou důvěru ke starším a dokážou je požádat o pomoc apod. Vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je tak přirozenější a lepší. Při zápisu do mateřské školy mají rodiče možnost vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy (např. sourozenci k sobě, kamarádi). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován.

Vzhledem k tomu, že je v naší mateřské škole  malý kolektiv a děti přicházejí do styku s učitelkami, kuchařkami a školnicí, panuje zde atmosféra domácí, klidná a všichni se navzájem dobře znají.

Dokonalá znalost dětí umožňuje respektovat jejich osobní tempo, individuální potřeby a možnost reagovat na jejich přání. Snažíme se vytvářet přátelskou, rodinnou atmosféru, ve které se Vaše dítě bude cítit bezpečně a kam se bude těšit.

Naším cílem je položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem podle jejich možností, schopností, zájmů a potřeb a rozvíjet je v samostatné a zdravě sebevědomé jedince.

 

Denní režim

6.45-8.30  doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům, volné činnosti i aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

8.30-9.45 denní cvičení, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj (9.00 osobní hygiena a svačina)

9.45-11.45 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

11.45-12.30 osobní hygiena a oběd

12.30-14.30 spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí (13.45-14.30hod.- PO-ČT vzdělávání  a logické hry s předškoláky)

14.30-16.45 volné činnosti a aktivity dětí zaměřené na hry a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě (14.30-15.00 svačina)

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaj, vodu, ovocnou šťávu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.

 

V případě jakýchkoliv problémů mají rodiče možnost využít osobní schůzky s paní ředitelkou nebo s paní učitelkou, je tu také možnost využít anonymního sdělení prostřednictvím schránky umístěné v šatně v mateřské školy.