Školní řád

Nový školní řád

Mateřská škola Veleň, Hlavní 160

                                    Hlavní 46

Školní řád mateřské školy - 2021

Č. j.: 2812021     Účinnost od: 1. 9. 2021

Spisový znak: Sm22021   

 

Ředitelka školy: Mgr. Věra Kouřilová

Zástupce ředitele školy: Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková  

Vedoucí MŠ: Pavlína Koudelíková

Adresa školy: MŠ Veleň Hlavní 160, 250 63 p. Mratín

                      Telefon: 283 931 279

                      MŠ Veleň Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

                      Telefon: 283 931 292, 737486563

                      e-mail: ms.velen@seznam.cz

                      webové stránky: www.zsvelen.cz

Obsah:

1. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

2. Práva a povinnosti dětí

3. Stravování dětí

4. Úplata za předškolní vzdělávání

5. Stížnosti, oznámení a podněty

6. Provoz mateřské školy

7. Časový harmonogram režimových činností

8. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

9. Přijímací řízení do mateřské školy

10.Povinnost předškolního vzdělávání

11. Individuální vzdělávání

12. Ukončování předškolního vzdělávání

13. Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy

14. Závěrečná ustanovení

Ředitelka mateřské školy Veleň, Hlavní 160, vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon") a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

1. Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte:

- na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání

- podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů

- vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou mateřské školy (po předchozí domluvě termínu)

- k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky mateřské školy), bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu      jinému než zákonnému zástupci

- využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který mateřská škola po dohodě s rodiči nabízí

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte

- na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

- předat dítě osobně učitelce mateřské školy, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost

- hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na    vzdělávání (§ 22 školského zákona)

- zajistit, aby dítě bylo učitelce mateřské školy předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénkové infekce, průjem, zvracení, teplota, pedikulóza-    vši)

- dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost) 

viz. vydaný Manuál MŠMT 17. 8. 2021

- bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích (v mš se nemohou            podávat žádné medikamenty, výjimkou jsou závažné alergické reakce potvrzené lékařem a na písemnou žádost zákonných zástupců)

- ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností...)

- oznámit jeden den předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známa, omluvit dítě neprodleně telefonicky, osobně nebo emailem

- nepřítomnost dítěte předškolního věku omluvit písemně (pro tyto účely se vydává dítěti omluvný list)

- v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a za školní stravování

- dodržovat předpisy vydané ředitelkou mateřské školy (vnitřní řád, školní řád, bezpečnostní předpisy)

- na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

- dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

- zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem

2. Práva a povinnosti dětí:

-  na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)

- na emočně kladné prostředí

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým způsobem)

- dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě

- řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy

- šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky.)

- dodržovat pravidla slušného chování (poděkovat, pozdravit.)

- chránit své zdraví a ostatních, plnit pokyny zaměstnanců mateřské školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

- dodržovat pravidla hygieny

3. Stravování dětí:

- podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny

4. Úplata za předškolní vzdělávání:

- je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku

- v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte

- vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

- podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě

5. Stížnosti, oznámení a podněty:

- se podávají učitelkám mateřské školy, ředitelce mateřské školy nebo anonymně do schránky důvěry, která je umístěna v šatně mateřské školy

6. Provoz mateřské školy Hlavní 160

- dle Manuálu MŠMT je u vstupu do budovy k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem

- dle Manuálu MŠMT je omezen vstup rodičů do třídy

- od 6. 30–17. 00 hodin

- děti se scházejí postupně do 7. 30 hodin v jedné třídě, poté se rozdělí do obou tříd,   

   v 8. 30hodin se mateřská škola z bezpečnostních důvodů zamyká (budova má interkom a je jištěna elektronickým zámkem)

- po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9. 30 hodin, aby nebyl narušen provoz mateřské školy

- děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12. 30 - 12.45 hodin

- od 15. 45 hodin se dětí sloučí do jedné třídy, v odpoledních hodinách lze dítě vyzvednou od 14. 30–17. 00 hodin

- mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzamčena a zabezpečena

- pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován-pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka mateřské školy povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště

- opakované pozdní vyzvedávání a pozdní příchody v mateřské škole bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy Hlavní 46

- dle Manuálu MŠMT je u vstupu do budovy k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem

- dle Manuálu MŠMT je omezen vstup rodičů do třídy

-od 6. 30–17. 00 hodin

- děti se scházejí postupně do 7. 30 hodin v jedné třídě

- v 8. 30 hodin se mateřská škola z bezpečnostních důvodů zamyká (budova má interkom a je jištěna elektronickým zámkem)

- po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9. 30 hodin, aby nebyl narušen provoz mateřské školy

- děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12. 40–13. 00 hodin

- v odpoledních hodinách lze dítě vyzvednout od 15. 00–17. 00 hodin

- mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzamčena a zabezpečena

- pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován-pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka mateřské školy povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště

- opakované pozdní vyzvedávání a pozdní příchody v mateřské škole bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy

7. Časový harmonogram režimových činností Hlavní 160

6.30 - 8.15 hod. doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům, spontánní činnosti dětí (individuální, skupinové i frontální, pohybové a relaxační aktivity

8. 30–9. 45 hod. denní cvičení, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí (9. 00 hod. hygiena a svačina)

9. 45 - 11.45 hod. osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, seznamování s přírodou-pobyt venku

11. 45–12. 30 hod. osobní hygiena, oběd

12. 30–12. 45 hod. vyzvedávání a odchody dětí z mateřské školy (po obědě)

13. 00–14. 30 hod. odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

(13. 45–14. 30 hod od pondělí do čtvrtka vzdělávání předškoláků)

14. 30–16. 45 hod. osobní hygiena, svačina, volné činnosti, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

- stanovený denní režim je flexibilní a může být pozměněn (např. výlety, divadlo)

- informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách

- provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, rozsah omezení či přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem

- informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách mateřské školy nejméně 2 měsíce předem

- ze závažných důvodů (organizačních či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz mateřské školy (informaci o omezení mateřské školy zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne

- při omezeném provozu preferujeme děti rodičů, kteří nepobírají peněžitou pomoc v mateřství a děti v předškolním věku

Časový harmonogram režimových činností Hlavní 46

6. 30–8. 15 hod. příchod dětí do mateřské školy, předání dětí pedagogickým pracovníkům, děti v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity a zájmovou činnost

8. 00–9. 45 hod. denní cvičení, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný vývoj (8. 45 hod. hygiena, svačina)

10. 00–12. 00 hod. osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku, seznamování s přírodou

12.00–12. 40 hod. osobní hygiena, oběd

12. 40–13. 00 hod. vyzvedávání a odchody dětí z mateřské školy (po obědě)

13.00–14. 30 hod odpočinek, spánek

(13. 45–14. 30 hod. vzdělávání s předškolními dětmi)

14. 30–16. 45 hod. osobní hygiena, svačina, vyzvedávání a odchod dětí z mateřské školy, volné činnosti, řízené činnosti a aktivity zaměřené na hry a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

- stanovený denní režim je flexibilní a může být pozměněn (např. výlety, divadlo)

- informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách

- provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, rozsah omezení či přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem

- informaci o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách mateřské školy nejméně 2 měsíce předem

- ze závažných důvodů (organizačních či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz mateřské školy (informaci o omezení mateřské školy zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne

- při omezeném provozu preferujeme děti rodičů, kteří nepobírají peněžitou pomoc v mateřství a děti v předškolním věku

8. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

- mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka mateřské školy převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě

- k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku mateřské školy připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let

-v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školními poradenskými zařízeními

- podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie.), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou mateřské školy

- děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

- důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života

- v rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních

- jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole

- mateřská škola je povinna oznámit orgánu sociálně – právní ochrany dětí obecného úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě týráno nebo zanedbáváno

- v areálu mateřské školy je zakázáno kouřit a užívat alkohol

9. Přijímací řízení do mateřské školy:

- termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem v období května

(2. května - 16. května)

- o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek mateřské školy, obecného tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budově mateřské školy

- ředitelka mateřské školy rozhodne do 30 dnů (60 dnů) ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy

- přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let

- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v obci Veleň,

Veleň-Mírovice

- následně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého bydliště

- dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila

- podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné

10. Povinnost předškolního vzdělávání:

- od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

- povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech

  od 8. 00 - 12.00 hodin nebo 8. 30. - 12. 30. hodin

- povinnost není dána ve dnech školních prázdnin

- dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

- mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény      znemožněna osobní přítomnost v mateřské škole

- dle Manuálu MŠMT (24. 8. 2020) mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy

- náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2

11. Individuální vzdělávání:

- povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání

- pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku

- plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce mateřské školy i v průběhu školního roku

- oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

- ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV)

- úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena dle stanoveného termínu ředitelky mateřské školy (ve třetím a čtvrtém měsíci od začátku školního roku v mateřské škole)

- ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů

- pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka mateřské školy dítěti individuální vzdělávání, po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

- podmínky individuálního vzdělávání v MŠ upravuje § 34b školského zákona

- termín přezkoušení je od 1. do 20. prosince, po domluvě lze stanovit náhradní termín.

12. Ukončování předškolního vzdělávání:

- ředitelka mateřské školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce

- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a školní řád mateřské školy

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení nebo dle dohody o docházce dítěte do MŠ

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady

- rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

13. Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy:

- děti jsou učitelkami a zaměstnanci mateřské školy vedeny k ochraně majetku mateřské školy

- v případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte

- zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek

- v případě, že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi mateřské školy

14. Závěrečná ustanovení:

Zákonní zástupci souhlasí s externími pracovníky ZŠ a MŠ, pokud mateřská škola vyhodnotí jejich působení jako přínosné (např. logoped, speciální pedagog).

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách mateřské školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky mateřské školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2021, a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost školního řádu č. 1562019 vydaného dne 1. 9. 2020

 

Ve Veleni dne 27. 8. 2021

                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Veleň: Mgr. Věra Kouřilová