Třída Motýlci

 

INTEGROVANÉ BLOKY ŠVP ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE II. třída děti 3-6(7) let

 1. Téma: Klíček k naší třídě – září

 

 1. Téma: Sklízíme plody podzimu – říjen

 

 1. Téma: Listí padá, poletuje – listopad

 

 1. Téma: Zelená jedlička – prosinec

 

 1. Téma: Baculatý sněhulák – leden

 

 1. Téma: Smutný vrabčák - únor

 

 1. Téma: Kouzelná příroda – březen

 

 1. Téma: Rychlá auta – duben

 

 1. Téma: Přítulná kočka – květen

 

 1. Téma: Co už umím – červen

 

 

 

 

Klíček k naší třídě – září

 

Charakteristika a záměry bloku

 

Seznámíme se s novým prostředím školky, tříd, s bydlištěm kamarádů. Vytváříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace. Tématický blok je plánem aktivit, přibližuje dětem domov v širším slova smyslu. Děti se seznamují s místem, kde bydlí, poznávají, kam patří a kdo je má rád.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • seznámit se s novým prostředím a co nejlépe se zadaptovat

 • pomoc dítěti k tomu, aby bylo způsobilé účastnit se vzdělávání v mateřské škole

 • přirozeným způsobem na základě her se seznámit s prostředím školky a vesnice

 

 

Podtémata

 

Kdo všechno přišel do školky

Moji kamarádi

Příroda je také kamarád

 

 

Hlavní činnosti:

 

Plavecký výcvik je přesunutý na listopad, vycházka podzimní přírodou, sběr přírodnin, básně- Září, Po prázdninách, hra na jména (s míčem), používat zdvořilostní oslovení, pozdravení, děkování, hudebně pohybová hra-Myšky v stodole, relaxace-Zvuky přírody, naše školková pravidla, píseň- Vlaštovičko leť, hledat odpověď na problémové situace- Může se stát, rozhovor- U nás doma, u nás v MŠ, modelování podzimních plodů, grafomotorické cvičení.

 

 

 

Sklízíme plody podzimu – říjen

 

Charakteristika a záměry bloku

 

V tomto bloku vycházíme z celoročního programu environmentálního vzdělávání, kde se děti seznamují s ročním obdobím – podzimem, tvz. babím létem a přírodními jevy s ním spojenými. Poznávat dění v přírodě, jak člověk svou prací přírodě pomáhá a jak je za to odměněn.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • cílené pozorování a sledování skutečných objevů, jevů a dějů z nejbližšího okolí, jejich vizualizace/ naučíme se pozorovat, experimentovat, pracovat s lupou, mikroskopem/

 • rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti, vyjadřujeme se samostatně, rozvíjíme smyslové vnímání

 

 

Podtémata

 

S radostí jde všechno lépe

Tajemství lesa a stromu EVVO

Kam se ježek schová

 

 

Hlavní činnosti:

 

Popis podzimního obrázku, malování a kreslení podzimu, básně- Spadl kaštan, Brambora, Hruška a ježek, pohádka- O řepě, rytmizace slov, písně- Draci, Žížaly, Krtek, Přiletěla vrána, pouštění draků, rozhovor- Co by se stalo kdyby…(nesvítilo slunce aj.), vyrábíme s přírodnin, výroba bramboráčku (panáček z brambor), pohybová hra Ježek, grafomotorické cvičení, práce s lupou a mikroskopem.

 

 

 

Listí padá, poletuje – listopad

 

Charakteristika a záměry bloku

 

Přímé pozorování změn, které podzim přináší s ohledem na vhodné oblečení, zdraví prospěšný pitný režim a vhodná strava v podzimních měsících. Učíme se pečovat o osobní zdraví, prevenci onemocnění, ale i ochrannou před škodlivými vlivy, cizími osobami, nebezpečnými věcmi. Jsme obklopeni přírodou s možností přímého pozorování drobných živočichů, ptactva, rostlin, sledujeme, jak se ukládají ke spánku, jak přezimuje zvěř i rostliny. Sledujeme práce v zahradách a na polích. Seznámíme se s pranostikami a počasím pro toto období typickým. Rozvíjíme zručnost, tvořivost, fantazii.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách /časové pojmy a souvislosti/

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 

 

Podtémata

 

Zavírám, zavírám les EVVO

Pohyb nás zahřeje

Drak Mrak a barevné listí

 

 

Hlavní činnosti:

 

Básně- Listopad, Myška a dýně, Šnek, ozvěnové hry se slovy, barvy podzimu, grafomotorické cvičení, rozlišování přírodnin hmatem- Poklady lesa, svátek dýní-strašení, charakteristické znaky podzimu, podzimní malování, dramatizace pohádky, obtisky listů, práce s přírodninami (kaštany, žaludy, listy), rozlišování zvuků- Zvuky lesa (CD).

 

 

 

 

Zelená jedlička – prosinec

 

Charakteristika a záměry bloku

 

Celek vychází z vánočních tradic a zvyků, z přípravy na vánoce. Společně s rodiči prožijeme adventní čas, plný vánoční pohody, koled a písní. Seznámíme se s biblickým příběhem i s tradicí jiných národů, získáváme poznatky o okolním světě. Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a vedeny k aktivnímu zapojení výzdoby třídy, výroby přáníček, pečení cukroví a přípravy produktů-vánoční posezení s rodiči a ostatní veřejností.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • posílíme citové vztahy dětí ke svým nejbližším

 • přirozeným způsobem a na základě prožitků se děti seznámí s vánočními tradicemi a zvyky

 • podnítíme představivost a fantazii, tvořivost i snahu druhého potěšit

 

 

 

Podtémata

 

Čertí škola

Překvapení pod stromeček

Pohádkový čas

 

 

Hlavní činnosti:

 

Mikulášská besídka s nadílkou, výroba vánočních ozdob, vánoční omalovánky, grafomotorické cvičení, dopis pro Ježíška, vánoční zpívání v mš pro rodiče, hry s mluvidly, hra s loutkami, zdobíme perníčky, vyprávění pohádek podle obrázků, rozhovor- Co si přeji pod stromeček, písně- Budliky, budliky, Kolíbala bába čerta, Mik, Mikuláš, seznámení s vánočními tradicemi a zvyky, zapojím se do výzdoby třídy.

 

 

 

Baculatý sněhulák – leden

 

Charakteristika a záměry bloku

 

V tomto bloku přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí. Prostřednictvím zimních sportů a aktivit povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát o bezpečnost svou i ostatních lidí kolem sebe. Blok, seznamující děti s živočišnou i rostlinou přírodou. Vede děti k bližšímu poznání a charakteristice jednotlivých zvířecích stop a odlišností u různých druhů živočichů.

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • rozvíjení a užívání všech smyslů, paměti pozornosti

 • zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

 • povedeme děti k uvědomění si vlastního těla, k péči o své zdraví, předcházení úrazů při zimním sportování

 

 

 

Podtémata

 

To zvládnu sněhuláku (Sněhulákový den)

Moje tělo a zraví

Půjdu k zápisu do ZŠ

 

 

Hlavní činnosti:

 

Přídavná jména- Jaký je, námětové hry- U lékaře, návštěva I. třídy ZŠ a školní družiny, hry na sněhu a se sněhem, písně- Mrazík a metelice, Sáně borový, Zabíjačka, opakování a příprava k zápisu do ZŠ, výroba sněhuláka- různé materiály, grafomotorické cvičení, hudebně pohybové hry- Meluzína, Dva mrazíci, seznámení s novou grafickou technikou- Zimní obrázek.

 

 

Smutný vrabčák – únor

 

Charakteristika a záměry bloku

 

Děti uvedeme do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití, do světa materiálních i duchovních hodnot. Uvědomit si krásu zimy, ale i její nevlídnost a krutost.

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • učíme děti ohodnotit výsledek práce lidí, vážit si práce každého

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní /rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka, výtvarné, hudební, literární formy/

 

 

 

Podtémata

 

Co nám vrabčák vyprávěl

Víš, jak se obléknout?

Masopustní veselice

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Rytmická říkadla (vytleskávání rytmu), vycházka zimní přírodou, kamarádské vztahy, pomoc druhému, krmíme ptáčky, básně se zimní tématikou, hudebně pohybová hra- Sněhurka, máme rádi své blízké- Valentýn (dáreček), lidové slavnosti- Masopust, máme karneval, grafomotorické cvičení, samostatné oblékání- co vše musíme mít v zimě, písně- Vrabec v zimě, Bude zima bude mráz, co mimořádného jsme prožili- samostatné vyprávění.

 

 

 

Kouzelná příroda – březen

 

Charakteristika a záměry bloku

 

Tento blok je charakteristický příchodem teplejšího počasí, prodlužování dne, příchodem nového života. Při pozorování jarní přírody rozvineme poznatky a dovednosti v souvislosti s daným ročním obdobím, zmapujeme základní charakteristiky zimního a jarního ročního období.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale i škodit

 • první jarní krůčky na zahradě, na poli

 • pečujeme o okolní životní prostředí /dbáme na pořádek a čistotu, nakládáme vhodným způsobem s odpady, staráme se o rostliny, chráníme živé tvory/

 

 

Podtémata

 

Svět je nejhezčí

Když sluníčko zapadá-co dělám celý den

Jsou krásné a voní

 

 

Hlavní činnosti:

 

Přišlo jaro- příroda se mění (jarní obrázky), námětové hry- Co děláme celý den (doma, ve školce), písně- Na jaře, Barvičky, hra na hudební nástroje- jsme muzikanti, básně- Březen, Přišlo jaro do vsi, hudebně pohybová hra- Uvíjíme věneček, hrajeme si na školu- hra s písmeny, jarní květiny (které známe), grafomotorické cvičení.

 

 

 

Rychlá auta – duben

 

Charakteristika a záměry bloku

 

Cílem bloku je rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou. Zjistí jejich význam pro člověka a součastně i potřebu péče o ně. Seznámit se starými tradicemi a upozornit na nebezpečí moderního světa.

Den bezpečnosti.

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

 • posilování přirozených poznávacích citů /zvídavost, zájem, radost z objevování/

 • rozvoj komunikativních dovedností, úcty k životu ve všech jeho formách

 

 

 

Podtémata

 

Svátky Jara

Jaro na zahradě

Čím rád cestuji

 

 

Hlavní činnosti:

 

Hry na dopravu, pohádky o dopravních prostředcích, sázení na školní zahradě, vyjádřit vlastní zážitek kresbou a malbou- Velikonoce, velikonoční říkanky, barvení a zdobení velikonočních vajíček, píseň- Velikonoce, Čarodějnický den, grafomotorické cvičení.

 

 

 

Přítulná kočka – květen

 

Charakteristika a záměry bloku

 

Děti se pohybují více v přírodě. Budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti, posílíme vytrvalost a sebeovládání. Pozorujeme přírodu, rostliny, hmyz, mláďata. Budeme prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k přírodě a k sobě navzájem.

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitost se světem, s živou a neživou přírodou, s lidmi a společností

 • na základě prožitků rozvineme jazykové a řečové schopnosti dětí, etické a mravní cítění, dětskou tvořivost a fantazii

 

 

 

Podtémata

 

Máme rádi zvířata

Ke komu se přitulím (rodina)

Jak je barevná kvetoucí příroda

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Kreslení a malování- Moje zvířátko, barvy květin, jak je to v rodině- proč a jak musíme pomáhat v domácnosti, vztahy dětí k rodičům a prarodičům, k mladším a st. sourozencům, napodobování pohybu zvířat, výroba dárku pro maminku, píseň- Naše máma, hudebně pohybová hra- Na ušáka, grafomotorické cvičení.

 

 

 

Co už umím – červen

 

Charakteristika a záměr bloku

 

Blížící se konec školního roku nám přinese spoustu zábavy a radosti. Sportovními hrami oslavíme svátek dětí a rozloučení s mateřskou školou. Povíme si o naší planetě, kde žijí lidé a ostatní živočichové. Během prázdnin si užijeme volnosti a pohody letních dnů. Většinu dne budeme trávit v přírodě. Zopakujeme si, co jsme se všechno o ní dozvěděli a jak se v ní budeme chovat. Zdokonalíme pohybové dovednosti dětí, jejich paměť, řečový projev, prohloubíme výtvarné a hudební schopnosti.

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • seznámíme se s existencí jiných kultur a národností a povedeme děti k uvědomění si, že všichni jsme součástí světa, přírody, společnosti a planety Země

 • posílíme společnými prožitky radost z objevování

 

 

 

Podtémata

 

Za zvířátky do ZOO

Těšíme se na léto

Loučení se školkou a s předškoláky i se zahradou

 

 

Hlavní činnosti:

 

Otužování s vodním mlhovadlem, soutěže na Svátek dětí, chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti, básně o létu, loučení s předškoláky, veselice na zahradě, zdolávání překážek na školním hřišti, dle možností výlet do ZOO, grafomotorické cvičení.