Školní vzdělávací program je základním dokumentem školy. Říká, co se děti mají učit, kolik hodin jakých předmětů, co by měly umět atd. Každá škola si vytváří svůj ŠVP podle Rámcového vzdělávacího programu. Ten je závazný pro všechny školy v republice, záleží ovšem na každé škole, jak konkrétně vzdělávací a výchovný proces uchopí. Mantinely jsou poměrně široké.

Školní vzdělávací program v ZŠ Veleň se jmenuje Škola plná pohody; to je název, který přesně odpovídá našemu cíli a pojetí výuky a výchovy dětí. Odvést poctivou práci, naučit děti vše, co je předepsané, a spíše ještě něco víc, vést děti k přátelství mezi sebou, plnit, co nám předepisují zákony a vyhlášky, to vše v příjemné a pohodové atmosféře. ŠVP je platný od 1. září 2010, s úpravami v létě 2013, 2016 a 2017. Úpravy jsou prováděny v souvislosti se změnami RVP číslovanými přílohami.     

Dalším heslem, které by mohlo vystihovat náš ŠVP, je „zlatá střední cesta“. Běžně používáme moderní formy výuky, prvky dříve alternativních proudů (např. pedagogika Montessori) jsou samozřejmostí, každoročně probíhá celá řada projektů, děti se učí pracovat ve skupinách, během hodin se často pohybují po třídě, vyhledávají, tvoří, hodnotí ... Současně ale nezatracujeme tradiční metody výuky. Za nejdůležitější u dětí prvního stupně považujeme získání návyků a k tomu je potřeba řád a jasná, jednoduchá pravidla. Proto máme klasické vyučovací předměty s délkou hodiny 45 minut a rozvrhy se snažíme sestavovat tak, aby se předměty střídaly a děti měly každý den hodinu výchovy. Vyučující mají velkou svobodu při tvorbě hodin, proto je na nich, zda a jak často si drobnou výměnou předmětů v rozvrhu vytvoří prostor, aby s dětmi mohli realizovat projekt, který trvá déle než 45 minut.

Disponibilní hodiny, které může škola zařadit podle svého uvážení, využíváme zejména na posílení výuky českého jazyka. Bez správného a poměrně rychlého zvládnutí čtení se děti dostávají do problémů ve vyšších ročnících. Přestože řada škol láká rodiče na výuku cizích jazyků od první třídy, v naší škole cíleně cizí jazyk zařazujeme až od třídy třetí.

Naše předměty mají tradiční názvy, ale jejich pojetí je široké. V rámci matematiky učíme finanční gramotnost, v rámci českého jazyka dramatickou výchovu. Sebepoznávání a upevňování kolektivu je součástí třeba prvouky. Domníváme se, že vše, co bychom s dětmi měli realizovat, skutečně děláme zařazováním průběžně do hodin, kde je to vhodné, nebo během dne při běžném jednání s dětmi. 

Upozorňujeme zvláště na Přílohu č. 2, která od 1. 9. 2016 upravuje náš ŠVP. Příloha č. 3 upravuje vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, zavádí minimální úroveň znalostí a dovedností v jednotlivých předmětech, dochází k drobným opravám v charakteristice školy, do hudební výchovy je zařazena výuka na nástroj, do pracovních činností práce na školním pozemku. Zavádí 16 disponibilních hodin. V rámci kulturní výchovy zavádíme do 2. třídy předmět  dramatická výchova

 

Příloha č. 3 zavádí povinné plavání do 4. a 5. ročníku. 

Příloha č. 3 - plavání.pdf (137680)

Příloha č. 2.pdf (581222)

svp-anglicky_jazyk_7.pdf (429801)
svp-cesky_jazyk_6.pdf (567634)
svp-hudebni_vychova_14.pdf (415137)
svp-charakteristika_skoly_3.pdf (194500)
svp-charakteristika_SVP_4.pdf (687075)
svp-identifikacni_udaje.pdf (358410)
svp-informatika_9.pdf (389481)
svp-matematika_8.pdf (537638)
svp-pracovni_cinnosti.pdf (441411)
svp-prvouka_10.pdf (587680)
svp-telesna_vychova_12.pdf (422352)
svp-ucebni_plan_5.pdf (222473)
svp-uvod.pdf (246723)
svp-vytvarna_vychova_13.pdf (414100)
švp - družiny.pdf (314534)