28.5. společné bubnování  - vybírám 80 Kč

Termín čtvrtletní písemné práce - posunut na následující týden

Angličtina - 1. sk.

V pátek 24. 5. si napíšeme testík na slovíčka z 10. lekce. Zároveň si dovoluji Vás upozornit na zhoršení v domácí přípravě. Dnes nemělo DÚ 5 dětí z 10. Někteří bohužel již opakovaně. To, že dítě úkol nevypracovalo, poznáte v AB podle červeného "mračouna".  Jitka Halčínová

Čtvrtletní písemné práce z ČJ, M

Během následujícího týdne (20. – 24.5. ) nás čeká opakovací čtvrtletní práce. Okruhy témat si dnes děti zapsaly.

Pro připomenutí – z Čj se jedná o vyjmenovaná slova, diktát, doplňování pravopisných jevů, určování slovních druhů, u sloves a podstatných jmen včetně mluvnických kategorií; věta jednoduchá, souvětí

M – učivo celého 3. dílu učebnice, tj., násobení a dělení 0-10, sčítání a odčítání v oboru do 1000, i pod sebou, jednoduché slovní úlohy, praktické slovní úlohy (viz nakupování), dělení se zbytkem, geometrie – přímka, úsečka, čtverec, obdélník, kruh, kružnice

Učivo

Český jazyk - částice, citoslovce, věta jednoduchá a souvětí - str. 128

písanka II - 28

PS II.  - 32

Čtení - ať si děti nosí vlastní knihu, četba a rozbor textů z knihy Babička (přepracované vydání pro děti)

Matematika - str.49

písemné násobení, konstrukce trojúhelníku

Prvouka - do str. 58, PS - 49

živá příroda, rostliny

Angličtina

Vážení rodiče,
 
ačkoliv se snažíme ve výuce s kolegyní používat jen minimum češtiny a vedeme děti k tomu, aby spíše přijímaly anglická pojmenování pro předměty než aby si výrazy překládaly, chápeme, že někteří z vás byste snad uvítali slovníček k učebnici. Níže si proto můžete stáhnout k učebnici slovníček, který obsahuje i české ekvivalenty.                         Jitka Halčínová