Výše úplaty za docházku do MŠ pro školní rok 2023/24 je 1300 Kč/měsíc

 
 

Vize a strategie mateřské školy:

Být školou, do které děti chodí s chutí a radostí.
Vytvořit prostředí plné pohody, klidu, jistoty a bezpečí.
Rozvíjet individualitu dětí, samostatnost, podporovat dětské přátelství a cit pro druhé.
Vytvářet předpoklady pro vstup na základní školu, motivovat děti k učení.
Vést děti k  uvědomělému vztahu k přírodě.
 

 

Kontakt

Mateřská škola

Hlavní 160, 250 63 Veleň

tel.: 283 931 279, 737 486 563 

 

  ms.velen@seznam.cz

Provozní doba: 6.30 hod. - 17.00 hod.

Vedoucí mateřské školy:     Pavlína Koudelíková

Budova - Hlavní 160:

 

Třída Motýlci: pí. uč. Pavlína Koudelíková, Andrea Pódová

Třída Berušky: pí. uč. Petra Kalusová, Markéta Papežová

Třída Mravenečci: pí. uč. Zuzana Přívozníková, Jaroslava Melicharová, 

Třída Včelky: pí. uč. Eliška Čepelová, Natálie Micková

Paní školnice:                    Jana Rendeková

Paní uklízečka:                   

Paní kuchařka:                   Irena Hrabětová, Martina Vránová

 

 

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá.
 
2. Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout, že i když jej opouštíte, vrátíte se.
 
3. Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují.  Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 
4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do školky rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu školkou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu "Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne...."
 
5. Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůže mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho o tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
 
6. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
 
7. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem - např. plyšovou hračku.
 
9. Plňte své sliby - když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 
10. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě - pochvalte dítě a motivujte k dalšímu pobytu.
 
 

 

 

Denní režim 

6.30 - 8. 15 hod. - doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům ( do 8. 15 hod.), volné činnosti i aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

8.45 - 9.45 hod. - denní cvičení, řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj (9.00 osobní hygiena a svačina)

9.45 - 11. 45 hod.- osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

11. 45 - 12.15 hod.- osobní hygiena a oběd

12.30 - 12.45 hod. - vyzvedávání dětí po obědě

13.00 - 14.30 hod. - spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí (13.45-14.30hod.- PO-ČT vzdělávání předškoláků a logické hry s předškoláky)

14.30 - 17. 00 hod. - volné činnosti a aktivity dětí zaměřené na hry a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě 

                               (14.30-15.00 svačina)

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaj, vodu, ovocnou šťávu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů.