Veselá školka

 

Třídní vzdělávací program

 

Jaro, léto, podzim, zima,

ve školce je pořád prima“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY TVP – TŘÍDA ,,BERUŠKY“

3-6 LET (7LET)

 

1.TÉMA – Těšíme se do školky – Září

2.TÉMA – Krásy přírody – Říjen

3.TÉMA – Šustění listí – Listopad

4.TÉMA – Než zazvoní zvoneček – Prosinec

5.TÉMA – Zima, sněhulákům je prima - Leden

6.TÉMA – Ve školce je veselo – Únor

7.TÉMA – Jak se rodí jaro – Březen

8.TÉMA – Svět je plný záhad – Duben

9.TÉMA – Rozkvetlá je naše zem - Květen

10.TÉMA – Vítej léto – Červen, Červenec

 

 

 

 

 

Těšíme se do školky – září

 

Charakteristika a záměry bloku

Vzpomínky na prázdniny, vítání nových kamarádů, tvoření pravidel třídy. Posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na prostředí školy. Seznámení s prostředím třídy, vybavením, s místem k hygieně a odpočinku. Seznámení se s pravidly třídy.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • znát své jméno, příjmení, věk, adresu svého bydliště, seznamovat se se svou značkou, se jmény kamarádů, vést k přesnému pojmenování známých předmětů, činností, jevů;

 • nové děti seznámit s prostředím MŠ, odstraňovat strach z neznámého prostředí (komunikace s maňáskem); získání citové samostatnosti;

 • rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým lidem;

 • zaujmout děti zpěvem písní, učit je zpívat rytmicky přesně, výrazně, čistě;

 • osvojení si přiměřených praktických dovedností;

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření;

 • rozvíjet souvislé vyjadřování dětí metodou rozhovoru; rozvoj komunikativních dovedností;

 

 

 

 

 

Podtémata

 

Seznámení s Beruškou

 

Adámek jde do školky

 

Beruška poznává zahradu

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Seznamovací hry, hry s míčem, hry a činnosti na spolupráci dětí; seznamovat děti s lidovými říkadly a rozpočítadly; cvičit paměť, rozvíjet jejich pozornost a fantazii; procvičování kresby a správné držení tužky, rozkreslování ruky; práce s pohádkou; procvičování počtů, poznávání základních barev; poznávání a pojmenování ovoce a zeleniny; pozorování sklizně v zahradách a na polích;

 

Krásy přírody – říjen

 

Charakteristika a záměry bloku

Rozšiřování a upevňování poznatků o podzimní přírodě, o plodech podzimu, ovoci a zelenině, počasí. Pozorování změn v přírodě, činností lidí v tomto období. Zavítáme do lesa – všímáme si plodů, všímáme si proměn v lese. Posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, rozvoj spolupráce mezi dětmi. Podporovat děti při každé činnosti, rozvoj jejich fantazie a představivosti, posilovat výtvarné dovednosti – využívání všech barev, práce s přírodninami.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • znát své jméno, jméno svého kamaráda, znát svou značku, přesné pojmenování známých předmětů, činností a jevů;

 • pojmenovat a rozlišovat ovoce a zeleninu, plody podzimu – kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny, ořechy, dýně, šišky, … ;

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, dodržovat správný postup při skládaní a při lepení, dbát na čistotu práce, rozvoj tvořivosti a estetického vnímání;

 • rozvíjet souvislé vyjadřování dětí metodou rozhovoru, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností;

 • učit se pracovat ve skupině;

 

 

 

Podtémata

 

Ježek

 

Prší

 

Vyrábíme strašidýlka

 

 

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Hry a činnosti na spolupráci dětí; seznamovat děti s lidovými říkadly a rozpočítadly, cvičit paměť; rozvíjet jejich pozornost a fantazii; práce s netradičními výtvarnými pomůckami a využití netradičních výtvarných metod (razítka z jablek, brambor, ořechů, dlabání dýně), výroba strašidýlek; procvičování kresby a správné držení tužky a štětce, uvolňování ruky; využití mikroskopů a lup k pozorování v přírodě; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy s podzimní tématikou; chytání a házení míče, hod na cíl;

 

Šustění listí – listopad

 

Charakteristika a záměry bloku

Pozorování přírodních jevů, změny počasí, rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody – musíme přírodu chránit a očistit od odpadků, připravit zvířátka na zimu (sbírání kaštanů pro lesní zvěř). Poznáváme charakteristické znaky podzimu a počasí. Seznámíme se s časovými pojmy a vyzkoušíme si některé jednoduché pracovní činnosti. Sledujeme přípravy přírody na zimní spánek. Spolupráce mezi dětmi. Podporovat děti při každé činnosti, rozvoj jejich fantazie a představivosti.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • vnímání změn počasí, slovní popis aktuálního počasí;

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám;

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování pohybových dovedností;

 • učit se určovat vzájemnou polohu předmětů – na, pod, vedle, nahoře, dole, mezi, vpravo, vlevo;

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • rozvíjet souvislé vyjadřování dětí metodou rozhovoru, práce ve skupině;

 

 

 

 

Podtémata

 

Strom ztrácí listy

 

Co najdeme v lese

 

Dráček papíráček

 

 

 

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

 

Cvičit paměť, rozvíjet jejich pozornost a fantazii; rozvoj dětí v pracovních činnostech; procvičování kresby a správné držení tužky a štětce; využití mikroskopů a lup k pozorování v přírodě; vytváření obrazců a staveb přímo v přírodě; pomoc zvířátkům před zimou; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy s podzimní tématikou; různá dechová cvičení s pozorováním účinků dechu.

 

Než zazvoní zvoneček – prosinec

 

Charakteristika a záměry bloku

Seznámení se se zvyky a obyčeji předvánoční a vánoční doby. Vnímání atmosféry v okolí, vánoční výzdoby, chování lidí, pečení cukroví. Nácvik básniček a písniček pro Mikuláše, na vánoční besídku, poslech a zpívání vánočních koled. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází. Výroba přáníček a dárečků pro blízké pod stromeček.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • rozvíjet svůj kultivovaný projev, odstraňování strachu z vystupování;

 • poznávat jiné obyčeje, zvyky a tradice;

 • učit se určovat vzájemnou polohu předmětů – na, pod, vedle, nahoře, dole, mezi, vpravo, vlevo;

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • rozvíjet souvislé vyjadřování dětí metodou rozhovoru, práce ve skupině, rozvíjet estetické cítění při výzdobě MŠ;

 

 

 

 

Podtémata

 

Mikuláš

 

Jak přichází zima

 

Vánoce

 

 

 

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

 

Cvičit paměť a trpělivost, rozvíjet jejich pozornost a fantazii; rozvoj dětí v pracovních a výtvarných činnostech, procvičování kresby a správné držení tužky a štětce; pozorování změny skupenství vody, sněhu a ledu; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy se zimní tématikou; návštěva Mikuláše v MŠ; výroba vánočních ozdob; výroba dárečků – maňásek, pexeso, stolní hra; dopis pro Ježíška; vánoční tradice, zpívání koled, recitace básní, dramatizace, pečení a zdobení perníčků, zdobení vánočního stromečku a třídy.

 

Zima, sněhulákům je prima – leden

 

Charakteristika a záměry bloku

Vítáme nový rok. Dozvíme se o zimních sportech, hrách a radovánkách, co vše se dá ze sněhu vytvářet a co sám vytváří v přírodě mráz. Vhodné oblečení do zimy. Seznámení se s různými pokusy s ledem, vodou, sněhem, seznámení se s jejich vlastnostmi. Seznámení se s prohlížením knížek, šetrné zacházení s knihami, s českými pohádkami. Dramatizace krátké pohádky či příběhu. Jakým činnostem se věnují lidé a jak se učí děti ve škole, kam půjdou předškolní děti k zápisu do 1. třídy.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • otužování se při pohybu venku (bobování, … )

 • zvyky a tradice při dni Třech králů

 • rozvoj pozorovacích schopností při pokusech s ledem, vodou a sněhem

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • rozvíjet souvislé vyjadřování dětí metodou rozhovoru, práce ve skupině, spolupráce dětí;

 • rozvoj komunikativních dovedností, kultivovaného projevu

 • umět vyprávět pohádku, příběh, říkadla, popsat skutečnou situaci, utvořit rýmy, rozlišovat začáteční a konečné hlásky, poznat napsané své jméno

 

 

 

Podtémata

 

Jak se v zimě oblékáme

 

Sněhulák

 

Z pohádky do pohádky

 

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Návštěva 1. třídy ZŠ a družiny, příprava předškoláků k zápisu do ZŠ; hry na sněhu a se sněhem, otužování = upevnění našeho zdraví; rozvíjet jejich paměť, pozornost a fantazii; rozvoj dětí v pracovních a výtvarných činnostech, procvičování kresby a správné držení tužky a štětce; pozorování změny skupenství vody, sněhu a ledu; práce s knížkou, obrázky; vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu; prohlížení ilustrací, šetrné zacházení s knihami, prohlížení knížek donesených dětmi z domova; výroba své knihy či záložky; dramatizace pohádky či příběhu; jazykové hry, procvičování zrakových a sluchových schopností; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy se zimní tématikou; tradice a zvyky na Tři krále, zpívání koledy.

 

Ve školce je veselo – únor

 

Charakteristika a záměry bloku

Prevence před nachlazením. Seznámíme děti s tím, jak si chránit své zdraví, jak se o své tělo starat a pečovat. Seznámení s lékařským prostředím, postupy (námětová hra „U lékaře“). Upozornění na důležitost vitamínů v ovoci a v zelenině. Využití základních bylin při nachlazení. Pojmenování všech částí těla, základních orgánů v těle, seznámení s jejich funkcemi. Seznámení se s tradicemi masopustu, uspořádání karnevalu a barevných dní ve školce. Pokusy s barvami, míchání barev na paletě. Uvědomujeme si krásu zimy, ale i její nevlídnost a krutost.

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • námětová hra „U lékaře“ – jak se máme chovat v čekárně, jak nám může lékař pomoci, kdy zajít za lékařem;

 • využití bylinek při nachlazení, poznání bylin podle obrázku, prohlížení encyklopedií a atlasů rostlin;

 • prohlubovat poznatky o lidském těle a péči o něj – poznávání částí těla, význam a funkce některých orgánů lidského těla, rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení, zaměřit se na jemnou i hrubou motoriku;

 • seznámení s první pomocí, jak lze zachránit život i v předškolním věku;

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • dodržování ohraničení obrázků při vymalovávání v omalovánkách, prohlížení barevných obrázků s pojmenováváním barev, pocity a působení barev v našem prostředí;

 •      výzdoba třídy na karneval, výroba masek, škrabošek.

 

 

 

Podtémata

 

Tetka chřipka

 

Lidské tělo

 

Karnevalová maska

 

 

Hlavní činnosti:

 

Prevence před bacily, nachlazením, správná hygiena; pohybové hry, rozvoj jemné a hrubé motoriky; hlava, ramena, kolena - hra; obkreslení kamaráda, popis částí těla; první pomoc; přípravy na karneval, povídání o tradici masopustu, prohlížení obrázků tradičných masek, výzdoba třídy a výroba škrabošek; barevné dny ve školce; rozvoj dětí v pracovních a výtvarných činnostech, procvičování kresby a správné držení tužky a štětce, pokusy s barvami (míchání barev); básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy na téma karneval a zima.

 

Jak se rodí jaro – březen

 

Charakteristika a záměry bloku

Pozorování přírody (rozkvétání květin, stromů, jarní počasí, probouzení zvířátek ze zimního spánku). Příroda bude motivem pro různé výtvarné techniky a činnosti, které s ní souvisí. Seznámíme děti s ochranou přírody a zvířat, jaké jsou nebezpečné vlivy prostředí. Pozorování a hledání prvních jarních květin a bylinek na školní zahradě či v okolí MŠ. Tradice spojené s vítání jara – „Vynášení Morany“. Seznámení s tradicemi Velikonoc.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • pojmenování prvních jarních květin, všímání si změn v přírodě, rozvoj pozorovacích schopností;

 • seznámit se se starými tradicemi (návštěva Skanzenu), ztvárnění jarních a velikonočních symbolů různými výtvarnými technikami

 • seznámit děti s tradicemi a činnostmi spojené s jarním obdobím – Morana, Velikonoce;

 • vyjadřovat se pomocí hudebně a hudebně pohybových činností;

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, seznámení se s novými výtvarnými technikami, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • dodržování ohraničení obrázků při vymalovávání v omalovánkách, prohlížení barevných obrázků s pojmenováním předmětů, činností;

 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 

 

 

Podtémata

 

První sněženka

 

Jaro je tu

 

Velikonoce

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Poznávání květin podle obrázků; vycházky do přírody a její pozorování; zasazení řeřichy popř. osení do květináčků; povídání o tradicích a činnostech v jarním období; povídání o tradicích Velikonoc, velikonoční výzdoba, malování kraslic; význam tradic na vesnici a ve městě – rozhovory v komunitním kruhu, výlet do Skanzenu; vytleskávání, správná rytmizace, využití Orffových nástrojů; opakování a napodobování pohybů při cvičení, zumbě; výroba Morany, vyhánění zimy, oslava prvního jarního dne; pohybové hry, cvičení v přírodě; rozvíjet jejich paměť, pozornost a fantazii; rozvoj dětí v pracovních a výtvarných činnostech, procvičování kresby a správné držení tužky a štětce; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy s jarní tematikou

 

Svět je plný záhad - duben

 

Charakteristika a záměry bloku

Seznámení se s tradicemi Aprílu, Velikonoc, Den Země, pálení Čarodějnic.. Seznámení dětí se základními pravidly silničního provozu, poznávání dopravních prostředků, dopravních značek, význam dopravy pro člověka, účel a místo pohybu. Seznámení se s pocity, jejich využití a prožití, spojení pocitů s danými situacemi (kdy brečíme, kdy se smějeme). Uvědomovat si příjemné a nepříjemné pocity spojené s rodinným i cizím prostředím, dodržování dohodnutých pravidel, vzájemné soužití, chování doma i v MŠ. Překonávání nervozity a strachů.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • pojmenování prostor doma i v MŠ, znát jejich účel;

 • pojmenování předmětů, které nás obklopují, vědět jejich funkci, učit se popsat skutečnou situaci, či situaci na obrázku;

 • hry a aktivity na téma doprava, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích;

 • EVVO – oslava Dne Země, osvojení si znalostí týkajících se ochrany životního prostředí, z jakého materiálu jsou vyrobené věci kolem nás, recyklace – co to znamená, proč a jakým způsobem třídíme odpad

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, seznámení se s novými výtvarnými technikami, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • dodržování ohraničení obrázků při vymalovávání v omalovánkách, prohlížení barevných obrázků s pojmenováním předmětů, činností, hledání rozdílů;

 

 

 

Podtémata

 

O smutném semaforu

 

Věci kolem nás

 

O neposlušném koštěti

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Poznat, pojmenovat a znát účel dopravních prostředků a kde se pohybují, jízda na koloběžce či na kole (dodržování pravidel jízdy), pohybové hry na téma doprava; orientace v mapě (vytvoření vlastní mapy); oslava Den Země – pečujeme o životní prostředí, jak a co třídíme, sbírání odpadků v blízkém okolí; pálení Čarodějnic; cvičení v přírodě; rozvíjet jejich paměť, pozornost a fantazii; rozvoj po psychické stránce – dát najevo city, vždy se domluvit s kamarádem, proč máme city, jak se projevují; rozvoj dětí v pracovních a výtvarných činnostech, procvičování kresby a správné držení tužky a štětce; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy na téma jaro, doprava.

 

Rozkvetlá je naše zem – květen

 

Charakteristika a záměry bloku

Vyprávíme si o našich nejbližších, snažíme se pojmenovat členy rodiny i širší, vysvětlíme si některé pojmy, jako je domov. Přiblížení předmětů denní potřeby – jaký je jejich účel, vlastnosti, jak se používají, denní hygiena. Seznámení se s rodinnými vztahy (vytvoření rodokmenu), oslava svátků – Den matek, Den rodin. Rozvoj slovní zásoby, povídání o své rodině, charakteristika jednoho člena rodiny (kdo je mým vzorem). Osvojíme si praktické dovednosti, v některých se zdokonalíme. Vytváření si prosociálních postojů a uvědomění si chování k ostatním lidem, mravní chování, morální hodnoty.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • seznámení se s rodinnými vztahy a pozicemi (táta, máma, babička, strejda, sestřenice), rozvíjet pěkné vztahy v rodině, mezi dětmi, k rodnému místu;

 • vést děti k tomu, aby uměly rozlišovat vpravo, vlevo na vlastním těle i vzhledem k jiným objektům;

 • vyjadřovat se pomocí hudebně a hudebně pohybových činností, rozvoj pohybových činností;

 • rozvíjení matematických představ, umět porovnávat;

 • rozvoj slovní zásoby, vytváření rýmů, hádanky;

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, seznámení se s novými výtvarnými technikami, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • dodržování ohraničení obrázků při vymalovávání v omalovánkách, prohlížení barevných obrázků s pojmenováním postav a vztahy mezi nimi;

 

 

Podtémata

 

Překvapení pro maminku

 

Rodina

 

Jak mluví zvířátka

 

 

Hlavní činnosti:

 

Povídání o rodině a jejích vztazích + kamarádi, správné chování; povídání o povolání (čím chci být, až vyrostu); obkreslování či namalování svého nejlepšího kamaráda, oslava svátků (Den matek, a rodin); vytleskávání, správná rytmizace, využití Orffových nástrojů; didaktické a smyslové hry na téma povolání, pantomima, pohybové hry, cvičení v přírodě; rozvíjet jejich paměť, pozornost a fantazii; rozvoj dětí v pracovních a výtvarných činnostech, procvičování kresby a správné držení tužky a štětce; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy na téma jaro, rodina, svátek matek a rodin.

 

Vítej, léto!

 

Charakteristika a záměry bloku

Seznámení se prací a druhy povolání, co budu dělat, až vyrostu. Podpora zdraví, tělesný rozvoj, návrat člověka k přírodě – většinu dne budeme trávit venku v přírodě. Vymýšlení výletů na prázdniny (trávení volného času) – seznámení se s globusem, mapou. Řekneme si mnoho zajímavých informací o naší vlasti a řekách, které protékají Českou republikou. Oslavíme Den dětí, Den otců a rozloučení předškoláků s mateřskou školou. Budeme učit děti, jak se chránit při různých situacích bez dozoru dospělých – jak se chovat u vody, na výletě, jak se chránit před sluncem, hmyzem …

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

 • vědět, že existují jiné rasy a kultury, že nezáleží na barvě pleti, ale na vlastnostech každého jedince – Den dětí;

 • vést děti ke kooperaci, vzájemné pomoci, spolupráci, komunikaci- výtvarné činnosti, pohybové hry a stolní hry ve skupinách;

 • rozšířit znalosti dětí o pojem povolání a práce, čím se lidé zabývají a co je k tomu potřeba;

 • mít povědomí o tom, v jakém státě žiju;

 • vysvětlení koloběhu vody, znát řeku Labe a Vltavu;

 • znát význam pohybu, znát letní sporty, koupání a bezpečnost ve vodě, význam dovednosti plavání, pobyt na slunci a ochrana před jeho škodlivými vlivy, dodržování pitného režimu;

 • výlety, delší tematické pěší vycházky do okolí;

 • rozvíjet pěvecké, dramatické a recitační dovednosti dětí;

 • podněcovat fantazii dětí při tvoření, seznámení se s novými výtvarnými technikami, dodržovat správný postup při lepení, dbát na čistotu práce, dovednost stříhání papíru;

 • dodržování ohraničení obrázků při vymalovávání v omalovánkách, prohlížení barevných obrázků s pojmenováním předmětů, činností, určování stran, umístění (nad, pod, vpřed, mezi, za, …);

 

 

Podtémata

 

Zvířátka z divočiny

 

Tatínek hrdina

 

Žabka princezna

 

 

 

Hlavní činnosti:

 

Rozvoj pozornosti, trpělivosti a zvídavosti, rozvoj pozorovacích schopností, zkoumání malých živočichů či jiných předmětů mikroskopem; vytvoření vlastní mapy, orientace v mapě, seznámení se s globusem, šipkovaná podle mapy; oslava Dne dětí a Dne otců; vycházky do přírody a její pozorování, delší pěší trasy; vymýšlení výletů, život v moři – živočichové, mušle, slaná voda; pohybové hry, námětové hry - povolání, cvičení v přírodě; rozloučení s předškoláky; rozvíjet jejich paměť, pozornost a fantazii; rozvoj dětí v pracovních a výtvarných činnostech, procvičování kresby a správné držení tužky a štětce; básničky, písničky, omalovánky a pracovní listy s letní tematikou; výběr oblíbených činností dětí za celý školní rok, opakování.