ZŠ a MŠ Veleň

Hlavní 46, Veleň

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, VE ŠKOLCE JE POŘÁD PRIMA

 

TŘÍDA: VČELKY

MOTTO:

„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“ – Robert Fulghum

 

 

Platný pro školní rok 2019/2020

 

 

                                                                                   Zpracovaly:     Jaroslava Vostárková

                                                                                                          Jana Štruplová

1. IB: Září - škola volá zas!

Charakteristika dětské skupiny: 3 – 6 let

 

Časový rozsah: září                                                   

 

Charakteristika a záměry IB:

IB je zaměřený na adaptaci dětí v MŠ. Děti se seznamují s novým prostředím, kamarády, zaměstnanci školy, osvojují si pravidla třídy, režim dne v MŠ a pravidla chování v kolektivu.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- seznámení se s novým prostředím, adaptace na změnu – vstup do MŠ

- zdokonalení návyků sebeobsluhy (hygiena, oblékání, stravování)

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozvoj komunikačních schopností,

  rozvoj prosociálních postojů, rozvoj schopnosti sebeovládání

 

Vzdělávací okruhy:      1. Adámek jde poprvé do školy        

                                    2. Kamarádi ze školky

                                    3. Moje školka

Nabídka činností:

- pozorování a poznávání prostor MŠ, školní zahrady a okolí MŠ

- Kdo se o nás stará? (seznámení dětí s učitelkami a personálem MŠ)

- svolávací písnička (Děti, děti, pojďte sem…), vytvoření rituálu ranního kruhu

- tvorba třídních pravidel a pravidel chování v kolektivu: pravidla při vstupu do MŠ, při

  odchodu, jak se chováme doma a jak ve školce (vč. oslovení), pravidla při zacházení

  s hračkami a hrami, pravidla půjčování výtvarných potřeb, pravidla chování v tělocvičně,

  školní zahradě, Jak říct, že se ti líbí/nelíbí chování druhého?, Kde hledat pomoc a jak

  reagovat, pokud ti někdo ubližuje?

- seznamovací hry pro poznávání jmen dětí

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

  vlastní osoba (postava), moje oblíbená hračka, činnost, sport, kamarád, moje oblíbená

  pohádková knížka, postavičky z pohádkové knížky, moje školka, cesta do školky

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání

- hry s čísly: 1 – 5, malý x velký,

- významy slov: před x za, nad x pod

- barvy: žlutá, modrá, červená

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, nácvik správného úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky na téma kamarádi, školka

- rozvoj zrakového vnímání: určení stejných a rozdílných tvarů/obrázků, Co ubylo x přibylo?

- rozvoj sluchového vnímání: poslech nahrávek – zdroj zvuku (tekoucí voda, tlesknutí…)

- pracovní listy s tématikou školka, kamarádi ve školce, školková pravidla

- pohádky – četba, audio, video, dramatizace pohádky O Budulínkovi

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na divadlo

- pohybové hry: Poznávám svou značku, básničky s pohybem, Zajíček ve své jamce, Čáp

  ztratil čepičku, Slepte se, Na mrkanou, různé typy chůze a poskoků, protahování (kytka

  roste, strom ve větru), jóga pro děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem,

  překážková dráha, kutálení v kruhu, házení v kruhu, na jména, na barvy….,  Mazurka

- pobyt venku: školní zahrada - pískoviště, odrážedla, kopaná, házení míčem, námětové hry v

  přírodě, kreslení křídou, vycházky v okolí MŠ

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Čížečku, čížečku, Měla babka, čtyři jabka,

  Kočka leze dírou, Ovčáci, čtveráci, Rybička maličká, Adámku náš, Tluče bubeníček…

- básničky: Paleček a jeho kamarádi, Polámal se mraveneček…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IB: Říjen - podzimní je čas

 

Charakteristika dětské skupiny: 3 – 6 let

 

Časový rozsah: říjen                                                       

 

Charakteristika a záměry IB:

IB je zaměřen na objevování změn v přírodě - děti jsou seznamovány se změnami, které nastávají v přírodě na podzim, užívají darů přírody. Seznamují se s okolnostmi vlivu člověka na životní prostředí, jakým způsobem může člověk přispět k ochraně životního prostředí.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- upevnění návyků sebeobsluhy

- rozvoj smyslového vnímání a vyjadřování

- seznamování s místem a prostředním, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k

  němu

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale

  také poškozovat a ničit

 

Vzdělávací okruhy:      1. Foukej, foukej, větříčku

                                    2. Na poli, na zahrádce a v lese

                                    3. S přírodou jsem kamarád

Nabídka činností:

- upevňování třídních pravidel a pravidel chování v kolektivu

- vyprávění o podzimu, znaky podzimu, podzim na zahrádce, podzim v lese, roční období

- podzimní obrázky – popis, vytváření příběhů, souvislosti, vlastní zkušenost, co roste na poli,

  na louce, v lese

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou): strom

  na podzim, postavičky, zvířátka z listí, jablka, švestky, hrušky, ptáci na drátě, tvorba malé

  krajinky z přírodnin – traviny, kaštany, žaludy, postavičky, zvířátka z kaštanů, houby,

  ztvárnění podzimního počasí, tajemné bytosti – hejkal, trpaslík, víla, papírový větrník,

  hrajeme si s čočkou, hráškem, fazolemi, kukuřicí, bramborami (mandaly, modelování,

  třídění, tiskátka, hmatové hry)

- námětové hry a výtvarné činnosti zaměřené problematiku ekologie (vč. třídění odpadu)

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání

- hry s čísly: 1 – 5, nejmenší x největší

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, nácvik správného úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky na téma podzim

- rozvoj zrakového vnímání: na jedné rovině x změna pohybu

- rozvoj sluchového vnímání: směr zvuku – 3 děti v místnosti drží zvoneček - odkud přichází

   zvuk?...

- pracovní listy s tématikou podzim, zahrada, louka, les

- pohádky – četba, audio, video s tématikou podzim, dramatizace Princeznička na bále

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, prohlížení knížek

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na zahradě, na poli

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Na kočičku a

  myš, Na podzimní barvy, Na hlídače, překážková dráha – chůze podzimním lese,

  jóga pro děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem, různé druhy běhu,

  poskoků a chůze, Slepá bába, Škatulata, hýbejte se!, honičky

- pobyt venku: školní zahrada - pískoviště, odrážedla, kopaná, házení míčem, námětové hry v

  přírodě, kreslení křídou, vycházky v okolí MŠ

- pozorování podzimní přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Sedí liška pod dubem, Šel zahradník do

  zahrady, Pod naším okýnkem, Stojí, stojí bedla, Šla Nanynka do zelí, Kolo, kolo mlýnský, Já

  do lesa nepojedu, O, řebíčku zahradnický, V zahradě na hrušce…

- básničky: Foukej, foukej větříčku, Brambora, Princeznička na bále, Veverka čiperka, Ježek,

  Kuřátko a obilí…

 

 

 

 

 

3. IB: Listopad – příroda ke spánku se chystá

 

Charakteristika dětské skupiny: 3 – 6 let

 

Časový rozsah: listopad                                                       

 

Charakteristika a záměry IB:

IB je zaměřen na sledování proměny přírody před příchodem zimy – příroda se ukládá ke spánku. IB děti seznamuje s fungováním lidského těla, jeho částmi, zaměřuje se na prevenci nemocí a ochranu zdraví.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se změnám vnějšího prostředí

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

- osvojení si poznatků o lidském těle a jeho zdraví, vytváření zdravých životních návyků a

  postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Vzdělávací okruhy:      1. Dráček Mráček

                                    2. Prší

                                    3. Teta Chřipka

Nabídka činností:

- znaky podzimu, počasí, koloběh vody v přírodě, dny v týdnu

- poznáváme fungování lidského těla (části těla, hrajeme si na lékaře, zdravá strava, zdravý

  životní styl, pojmenuj a přiřaď oblečení, když jsem nemocný, bacily nejsou vidět, ale.., moje

  smysly, jak je používám)

- ochutnávání plodů podzimní zahrady a lesa – ovoce, zelenina, bylinné čaje (prevence

  nemocí)

- včelí společenství (přínos včelího společenství, produkty a jejich využití)

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

  papírový drak, koloběh vody v přírodě (vítr, déšť, mlha, kroupy, slunce, sníh, bouře, hrom,

  blesk), pleteme šálu, vyrábíme svíčku z medových plátů, vlaštovky z papíru

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání

- hry s čísly: 1 – 10, geometrické tvary,  

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, vázání kličky, nácvik správného

  úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině) na téma podzim, zdraví

- rozvoj zrakového vnímání: krátkodobé sledování předmětů, prvků na obrázku, jejich

  zapamatování, určení jejich vzájemné polohy…

- rozvoj sluchového vnímání: intenzita zvuku – dechová cvičení, nejtišeji x nejhlasitěji,

- pracovní listy s tématikou podzim odchází, nemoc x zdraví, lidské tělo, počasí

- pohádky – četba, audio, video s tématikou podzim odchází, nemoc x zdraví, lidské tělo

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na divadlo

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, skok přes kaluže

  (obruče), cvičení s padákem (prší), různé druhy chůze, běhu a poskoků, překážková dráha,

  Na domečky, Na Mrazíka, Na peška, Na draky, Židličkovaná, Na včeličky, Deštník, jóga pro

  děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem, různé druhy běhu, poskoků a

  chůze, honičky, štafetové hry

- pobyt venku: školní zahrada - pískoviště, odrážedla, kopaná, házení míčem, námětové hry v

  přírodě, kreslení křídou, vycházky v okolí MŠ

- pozorování podzimní přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Vlaštovičko, leť, Prší, prší, jen se leje, Běží

  liška k Táboru, Poslali čmeláka pro kousek medu, Pásla ovečky, Skákal pes, Karlíku, Karlíku…

- básničky: Dešťové kapičky, Podzim, Žába skáče po blátě, Počasí, Čmelák…

 

 

 

 

 

 

 

4. IB Prosinec – vánoční nálada je jistá!

 

Charakteristika dětské skupiny: 3 – 6 let

 

Časový rozsah: prosinec                                                       

 

Charakteristika a záměry IB:

IB se zaměřuje předávání lidových tradic spojených předvánočním obdobím – adventem. Děti se seznamují se s vánočními tradicemi a zvyky, zpívají vánoční koledy, poslouchají vánoční příběhy a pohádky.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Vzdělávací okruhy:      1. Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku?

                                    2. Zazpívám si koledu

                                    3. Vánoční pohádka

Nabídka činností:

- znaky zimy (sníh, zima, mráz), měsíce v roce

- Mikulášská nadílka v MŠ, vánoční nadílka v MŠ (sváteční výzdoba třídy)

- advent, Vánoce, zvyky, tradice, vánoční příběh, sv. Mikuláš, dopis Ježíškovi

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

  sněhová vločka, téma Mikuláš, anděl, čert, Ježíšek, zimní sport, řetěz z papíru, vánoční

  stromeček s dárky, vánoční přání, sněhulák-sníh-vata, vybarvi čepici, šálu,

  rukavice, svícen, cukroví z moduritu (modelíny), vánoční ozdoby, vánoční kapr, Betlém

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání, vytrhávání papíru

- hry s čísly: 1 – 10, geometrické tvary, plus x mínus, nejvíce x nejméně

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo, druhý

  vpravo x druhý vlevo…

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá, bílá, šedá

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, vázání kličky, nácvik správného

  úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině) na téma předvánoční čas

- rozvoj zrakového vnímání: krátkodobé sledování předmětů, jejich vyhledávání a označení

  mezi jinými

- rozvoj sluchového vnímání: zapamatování si melodie

- pracovní listy s tématikou zima, Vánoce, sv. Mikuláš x anděl x čert

- pohádky – četba, audio, video s tématikou zima, Vánoce, sv. Mikuláš x anděl x čert

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na rodinu

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Na čertíky

  (čertovská honička s loupením ocásků), čertí tanečky, Na domečky, koulovaná s papírovými

  koulemi, zimní sporty v tělocvičně, překážková dráha – zimní krajinou, jóga pro děti,

  zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem, různé druhy běhu, poskoků a chůze,

  honičky, předklon x záklon, dřep, dřep s výskokem

- vycházky v okolí MŠ - pozorování přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Bude zima, bude mráz, Sněží, sněží,

  Mikuláš ztratil plášť, Strašidlo, Čerti se ženili, vánoční koledy…

- básničky: Prosinec, Rukavice, Mikuláš, Vánoční stromeček, Těším se na Vánoce…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IB: Leden - na rampouchy hrál

 

Časový rozsah: leden                                                       

 

Charakteristika a záměry IB:

Záměrem IB je přiblížit dětem, co se děje v přírodě v zimě, jak můžeme v zimě pomáhat zvířátkům a ptákům. Seznamuje děti se zimními sporty, přibližuje kladný vliv sporu na zdraví člověka.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, osvojení si některých poznatků, které

  předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení

  (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové)

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, rozvoj a užívání všech smyslů

- osvojení si poznatků o lidském těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech

 

Vzdělávací okruhy:      1. Příběhy paní Zimy

                                    2. Zimní radovánky

                                    3. Zdravý jako rybička

Nabídka činností:

- znaky zimy (sníh, zima, mráz), noc x den, opakování: roční období, dny v týdnu

- zimní obrázky - popis, vytváření příběhů, souvislosti, vlastní zkušenost, volné vypravování

- zdravý životní styl - příprava zdravých laskomin, poznáváme známé i neznáme druhy ovoce

  a zeleniny všemi smysly, jídlo, Co mi chutná?, Co je zdravé jídlo a proč?, pitný režim

- zvířátka v zimě (jak žijí zvířátka v lese v zimě, jak jim můžeme pomoci, výroba krmítek pro

  ptáky)

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

  zimní sporty, vytváření loutek, maňásků, tématika sněhulák, zima, rampouchy, zvířata v

  zimě, ztvárnění zimních pohádkových příběhů a pohádek

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání, vytrhávání papíru

- hry s čísly: 1 – 15, nejvíce x nejméně, geometrické tvary, větší x menší..

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo, uprostřed,

  druhý vpravo x druhý vlevo, před x po

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá, bílá, šedá,

  fialová, světle x tmavě barevná..

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, vázání kličky, nácvik správného

  úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině) na téma zima, zimní radovánky, zdraví

- rozvoj zrakového vnímání: obkreslování, popis dříve sledovaných obrázků, tvarů

- rozvoj sluchového vnímání: zapamatování si hlásek, slabik, slov, číslic

- pracovní listy s tématikou zima, pohádkové příběhy, zdraví, zimní radovánky

- pohádky – četba, audio, video s tématikou zima, dramatizace pohádky O dvanácti

  měsíčkách

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na rodinu, na divadlo

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Na mrazíky, Na

  lyžaře, Hlava, ramena, kolena, palce, koulovaná s papírovými koulemi, zimní sporty v

  tělocvičně, překážková dráha, štafetové hry, jóga pro děti, zdravotní a protahovací cviky,

  hrátky s obručí, míčkem (hod horním obloukem, míčové hry), různé druhy běhu, poskoků a

  chůze, honičky, stoj na jedné noze (holubička, čáp),

- vycházky v okolí MŠ - pozorování přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Zimní písnička, Zima, zima tu je, Kdo to

  ťuká na okénko?, Meluzína, Pec nám spadla, Kalamajka, Halí, belí…

- básničky: Zima, Sněhové vločky, Sněhuláček, Vrabec, Leden…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. IB: Únor - posune den dál

 

Časový rozsah: únor                                                       

 

Charakteristika a záměry IB:

IB se zaměřuje na poznávání rodiny, rodinných vztahů. Poukazuje na smysluplnost lidské činnosti (zaměstnání, povolání). Seznamuje děti s tradicí masopustního reje.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- rozvoj schopnosti citové vztahy utvářet, rozvíjet a city plně prožívat

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky

  vyjádřit

- rozvoj kooperativních dovedností

 

Vzdělávací okruhy:      1. Já a moje rodina

                                    2. Já jsem malý řemeslník

                                    3. Masopustní rej

Nabídka činností:

- moje rodina: Co pro mě znamená moje rodina?, vztahy v rodině (maminka, tatínek,

  babička, dědeček strýc, teta, bratranec, sestřenice, vnuk, vnučka…), Kde žiji? (můj dům,

  pokojíček, hračky, domácí mazlíček, hřiště, sportoviště, instituce v mém městě –

  obecní/městský úřad, nemocnice, škola, školka, knihovna, kino, divadlo, lékař, obchody…),

  Jak pomáhám? (domácí práce)

- význam pracovních dní x dní pracovního volna, zaměstnání rodičů, Čím bych chtěl být, až

  vyrostu? (pracovní profese), Jak trávím volné chvíle s rodiči? (kino, divadlo, sportoviště..)

- profese, které pomáhají a chrání (Policie ČR, Záchranná služba, Městská policie, Hasičský

  sbor), důležitá čísla, jak se chovat v případě nebezpečí, ochrana zdraví, prevence úrazů

- seznámení se s lidovou tradicí Masopustní veselice

- karneval ve školce, příprava výzdoby třídy, příprava karnevalových masek

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

  moje rodina, můj pokoj, pracovní profese, volné chvíle s rodiči, jak pomáhám - domácí

  práce, příprava masopustní výzdoby a  občerstvení (papírové koláče, jitrnice, perníčky..),

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání, vytrhávání papíru

- hry s čísly: 1 – 15, hodně x málo

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo, uprostřed,

  druhý vpravo x druhý vlevo, před x po, veselý x smutný

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá, bílá, šedá,

  fialová, světle x tmavě barevná..

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, vázání kličky, nácvik správného

  úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině) na téma Masopust, řemesla, moje rodina

- rozvoj zrakového vnímání: obkreslování, popis dříve sledovaných písmen, číslic

- rozvoj sluchového vnímání: rozvíjení vět přidáváním slov

- pracovní listy s tématikou masopustní veselice, pracovní profese, já a moje rodina

- pohádky – četba, audio, video s tématikou řemesla, rodina, dramatizace O veliké řepě

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na rodinu, na řemesla

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Na řemesla, Na

  barevná auta, Na slepičky, karnevalový rej, kolotoč – cvičení s padákem, divoké balónky

  Rybičky, rybičky, rybáři jedou, Na domácí mazlíčky, zimní sporty v tělocvičně, překážková

  dráha, jóga pro děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem (hod horním

  obloukem, míčové hry), různé druhy běhu, poskoků a chůze, honičky, stoj na jedné noze

  (holubička), lezení s obměnami

- vycházky v okolí MŠ - pozorování přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Cib, cib, cibulenka, Až já budu velká, Jede,

  jede, poštovský panáček, Když jsem já sloužil, Máme tu Masopust, Stála basa, Když jsem

  husy pásala, Já mám koně, Spi, děťátko, spi…

- básničky: Mrazíci, Chumelenice, Ježek v zimě, Karneval, Zedník, Pekař peče housky, Jsou

  mlynáři chlapi, chlapi, Já nechci kováře, Byl jeden domeček…

 

 

 

 

7. IB: Březen - žene trávu vzhůru

 

Časový rozsah: březen                                                      

 

Charakteristika a záměry IB:

IB je zaměřen na pozorování změn v přírodě – příroda se probouzí po zimním spánku, vítáme jaro. Pohádková knížka je náš kamarád – březen, měsíc knihy.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o

  jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

- rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 

Vzdělávací okruhy:      1. Zahrádka se probouzí

                                    2. Zvířátka na jaře

                                    3. Pohádkový svět

Nabídka činností:

- znaky jara (popis, vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, slunce, déšť, bouřka,

  blesky, mlha, vítr, teplo x zima, prodlužování dne, pojmy: ráno, dopoledne, poledne,

  odpoledne, večer)

- jarní obrázky (popis, příběhy, souvislosti, vlastní zkušenost, pojmenování základních jarních

  květin, zvířata a jejich mláďata, domácí zvířata, proč je lidé mají, domácí mazlíčci)

- čtení oblíbených dětských knížek (pohádky, příběhy, poezie), prohlížení encyklopedií,

  časopisů pro děti, vypravování pohádek, volné vypravování – vymýšlení pohádkových

  příběhů, leporela

- úklid třídy, příprava jarní výzdoby třídy

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

   jaro, kvetoucí stromy, skládáme sněženku, tulipán, zvířátka a jejich mláďata, jarní zahrádka,

   vyrábíme pohádkovou knížku, vyrábíme loutky (Boudo, budko..), pohádkové postavy

   z knížek, práce s krepovým papírem, koláž z různých druhů papíru, skládání rozstříhaných

  obrázků, skládání vlastních pohádkových příběhů z různých obrázků

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání, vytrhávání papíru

- hry s čísly: 1 – 15, geometrické tvary

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo, uprostřed,

  druhý vpravo x druhý vlevo, před x po, veselý x smutný, krátký x dlouhý

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá, bílá, šedá,

  fialová, světle x tmavě barevná.., vybarvuji x nepřetahuji

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, vázání kličky, nácvik správného

  úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině), Jak mluví zvířátka?

- rozvoj zrakového vnímání: Co patří k sobě? (vidlička + nůž..), stavebnice, puzzle

- rozvoj sluchového vnímání: rytmická cvičení

- pracovní listy s tématikou jaro, maminka hledá děťátko, první písmena

- pohádky – četba, audio, video s tématikou jaro, zvířátka, dramatizace Boudo, budko

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na rodinu, na řemesla

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Židličkovaná, Na

  hlídače, Na zvířátka, Na včeličky, Čáp ztratil čepičku, Vyvolávaná s míčem, překážková

  dráha,  jóga pro děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem (hod horním

  obloukem, míčové hry), různé druhy běhu, poskoků a chůze, honičky, lezení s obměnami,

  „koníček“, skok přes švihadlo, cvičení s padákem

- pobyt venku: školní zahrada - pískoviště, odrážedla, kopaná, házení míčem, námětové hry v

  přírodě, kreslení křídou, vycházky v okolí MŠ - pozorování přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Na jaře, Vozilo se na jaře, Sněženka,

   Travička zelená, Pásla ovečky, Hřej, sluníčko, hřej, Máme rádi zvířata, Kočka leze dírou…

- básničky: První sněženka, Petrklíč, Konvalinka, Myšičko myš, pojď ke mně blíž, Kotě a

  sluníčko, Šel Janeček na kopeček, Povídám, povídám pohádku…

 

 

 

 

8. IB: Duben - barví stromům kůru

 

Časový rozsah: duben                                                      

 

Charakteristika a záměry IB:

IB je zaměřen na předávání jarních lidových tradic a zvyků – svátků velikonočních. Poukazuje, že po práci je potřeba si odpočinout – jak trávíme volný čas. Svůj svátek mají čarodějnice – Pojďte, budeme se bát!

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj

  schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se

  přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

- rozvoj užívání všech smyslů

 

Vzdělávací okruhy:      1. Zajíčkovy Velikonoce

                                    2. O neposlušném koštěti

                                    2. Jedeme na výlet

Nabídka činností:

- vycházky do přírody - pozorování změn v přírodě (jaro),  

- seznamování s lidovými zvyky a tradicemi – Velikonoce (Škaredá středa, Zelený čtvrtek…,

  pomlázka, kraslice, tradiční velikonoční pochoutky, velikonoční hodovačky…)

- slavíme Čarodějný den (výzdoba třídy, čarodějný rej v MŠ, pavoučí síť, Ježibabí dobroty)

- jak trávíme volný čas s rodinou (výlety, domácí mazlíčci, návštěvy divadel, kina, sportovních

   hřišť a zařízení, jak sportuji, jaký je můj koníček), sbalíme si do baťůžku…,

- návštěva ZOO (poznáváme zvířatka ze ZOO)

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

   zdobíme třídu velikonoční výzdobou, zdobíme kraslice (z papíru, vyfouklá vajíčka..),

   pleteme pomlázku, sejeme osení, vyrábíme velikonočního beránka, čarodějná lucernička,

   pavučiny s pavouky, pavoučci z papíru, netopýři z papíru, ježibabí domeček, kotlík, kocour,

   silueta,  Kam rád jedu

  na výlet s rodiči? (ZOO,  rozhledna, výlet vláčkem..)

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání, vytrhávání papíru

- hry s čísly: 1 – 15, najdi správné pořadí (čísla, obrázky: vejce, kuře, slepice…)

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo, uprostřed,

  druhý vpravo x druhý vlevo, před x po, veselý x smutný, krátký x dlouhý, vepředu x vzadu

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá, bílá, šedá,

  fialová, světle x tmavě barevná.., zatlač x povol (tlak pastelkou)

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení, vázání kličky, nácvik správného

  úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině) na téma jaro, Velikonoce, jedeme na výlet

- rozvoj zrakového vnímání: koordinace pohybů oko x ruka

- rozvoj sluchového vnímání: pexeso pro uši

- pracovní listy s tématikou jaro, čarodějnice, Velikonoce, jak trávíme volný čas

- pohádky – četba, audio, video s tématikou Velikonoce, Malá čarodějnice, ZOO

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na doktora, na rodinu, na ZOO

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Zajíček ve své

  jamce, Hrajeme si na opičky, sloní přetahovaná, Na ZOO, zajíčkova překážková dráha, jóga

  pro děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem (hod horním obloukem,

  míčové hry), různé druhy běhu, poskoků a chůze, honičky, štafetové hry, lezení

  s obměnami, skok přes švihadlo, čarodějný rej v MŠ – podlézání koštěte, hadí škatulata,

  hýbejte se!, metání hromů a blesků, Ježibabí honička, předávání smrduté ryby – zástup,

  Komu straší ve věži?, pavoučí Židličkovaná…)

- pobyt venku: školní zahrada - pískoviště, odrážedla, kopaná, házení míčem, námětové hry v

  přírodě, kreslení křídou, vycházky v okolí MŠ - pozorování přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Utíkej, Káčo, Maličká su, Hody, hody,

  doprovody, Pomlázka, To je zlaté posvícení, Pekla vdolky, Já jsem muzikant, Žežuličko, kde

  jsi byla? , Běžela ovečka, Tancovala žížala, Pět ježibab, Jak se loví gazely, Medvědí trápení,

   V zoologické zahradě, Holka modrooká, Na tom pražském mostě, Já jsem z Kutné hory…

- básničky: Jak šlo vejce na vandr, Žirafa, Opice, Hody, hody doprovody, Pomlázka…

 

9. IB: Květen - barevný má fráček

 

Časový rozsah: květen                                                      

 

Charakteristika a záměry IB:

IB je zaměřen na poznávání důležitosti vztahu matka, otec, dítě – rodina, připomíná oslavu květnového Dne matek. Přibližuje důležitost dodržování bezpečnosti na silnici, jakým způsobem se můžeme účastnit silničního provozu. Poznáváme, jakou krásu mohou vytvořit naše šikovné ručičky.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole)

- vytváření základů pro práci s informacemi

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

- rozvoj tvořivosti

 

Vzdělávací okruhy:      1. Překvapení pro maminku

                                    2. O smutném semaforu

                                    3. Šikovné ručičky

Nabídka činností:

- oslava svátku maminek, příprava překvapení pro maminky

- co pro mě maminka znamená, co pro mě dělá, které jídlo mi vaří  – maminčiny dobroty, čím

  je moje maminka (pracovní profese) maminčiny koníčky – maminčiny kytičky, maminčina

  klubíčka, maminčina jehlička a niť

-  tatínek, co pro mě znamená, co pro mě dělá, čím je můj tatínek (pracovní profese),

  tatínkovy koníčky – s tatínkem v dílně, s tatínkem na rybách

- dopravní prostředky: druhy, způsoby dopravy, poznáváme dopravní značky, pravidla

  silničního provozu, Co je to dopravní nehoda a jak se zachováme?, ochranné pomůcky –

  cyklistická přilba..), Jak se  dopravuji do školky (kudy, autem, autosedačka..)?, Jakým

  způsobem se orientujeme v neznámém prostředí (turistické značky, mapy, navigace,

  informační střediska)?

- šikovné ručičky (různé výtvarné techniky: modelování, frotáž, obtisk, malování tažením,

  zapouštění barvy, kreslení, malování, plošná a prostorová tvorba, míchání barev…)

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

  dárek pro maminku (hrníček, přáníčko, korále…), stavíme město z kostek, kreslíme mapu

  města, tématika: na silnici bezpečně, vytváříme dopravní hřiště,

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání, vytrhávání papíru

- hry s čísly: 1 – 15, nejmenší x největší, geometrické tvary

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo, uprostřed,

  druhý vpravo x druhý vlevo, před x po, veselý x smutný, krátký x dlouhý, vepředu x vzadu,

  předtím x teď x potom

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá, bílá, šedá,

  fialová, světle x tmavě barevná..

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, graf. cvičení, vázání kličky, nácvik správného úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině), zvuky dopravních prostředků

- rozvoj zrak. vnímání: doplňov. neúplných obr., Co je špatně? (řady prvků s jedním chybným)

- rozvoj sluchového vnímání: hra na ozvěnu

- pracovní listy s tématikou maminčina kuchyně, tatínkova dílna, dopravní prostředky

- pohádky – četba, audio, video s tématikou moje rodina, na silnici bezpečně

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na zvířátka, na doktora, na rodinu, na dopravu

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Na slepou bábu,

  Na mrkanou, Na barevná auta, Na popletená klubíčka, Chodí pešek okolo, Na sochy, Na

  dopravní hřiště, jóga pro děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem (hod

  horním obloukem, míčové hry), různé druhy běhu, poskoků a chůze, honičky, lezení

  s obměnami, skok přes švihadlo, cvičení s padákem

- pobyt venku: školní zahrada - pískoviště, odrážedla, kopaná, házení míčem, námětové hry v

  přírodě, kreslení křídou, vycházky v okolí MŠ - pozorování přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): Chovejte mě, má matičko, Sluníčko,

  sluníčko, popojdi maličko, Koulelo se, koulelo, Červený šátečku, Tú, tú, tú, auto už je tu,

  Jedna, dvě, Honza jde…

- básničky: Maminčin dar, Jen mít oči k vidění, Okáč, Kytička pro maminku, Náš táta šel na

  houby, Doprava…

10. IB: Červen - zpěvavý je ptáček

 

Časový rozsah: červen                                                     

 

Charakteristika a záměry IB:

IB je zaměřen na poznávání letní přírody, seznamuje děti s užitečností drobných obyvatel žijících v trávě, jehličí, podzemí. Seznamuje děti, jak funguje vesmír, s naší krásnou planetou Zemí - kontinenty, naší vlastí a okolními státy.  Červenec je léto u vody, srpen prázdninové příhody.

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou, planetou

  Zemí, lidmi, společností

- rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

- vytvoření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

Vzdělávací okruhy:      1. Kdopak to žije v trávě?

                                    2. Naše překrásná planeta

                                    3. Těšíme se na prázdniny

Nabídka činností:

- znaky léta: vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě - slunce, horko, teplo, letní

  bouřky, brouzdáme se v loužích, obilné lány, letní louka, drobní obyvatelé luk a lesa: jak se

  žije v trávě, jehličí, v tůni a podzemí?, užitečnost hmyzu, poznáváme obojživelníky, plazy,

  vodní tvory, kamarád krtek,

- vesmír: souhvězdí, měsíc, slunce, planety, střídání noc x den, rozmanitost krajiny na

   planetě Zemi: vodstvo, horský systém, pouště, jeskyně, lesy, louky, krajiny sněhu a ledu..,  

   žijeme na planetě Zemi, je to náš domov, na Zemi je pět světadílů, každý je jinak krásný

- má vlast: české státní symboly, jakou řečí komunikujeme, zpíváme, recitujeme: moje

  oblíbená písnička, básnička, pohádka, jídlo, nápoj, výlet v ČR…

- okolní státy – název, řeč, jak se zdraví u sousedů, charakter krajiny, typické jídlo.., někteří

   lidé vypadají jinak a jinak mluví

- oslava Mezinárodního dne dětí, rozloučení se školkou a předškoláky

- letní obrázky (popis, příběhy, souvislosti, vlastní zkušenost, letní sporty, bezpečně u vody)

- výtvarná činnost (malba, kresba, obtisk, výtvarná tvorba, práce s keramickou hlínou):

  loďka z papíru, já u vody, na louce, v lese, pláž (písek, krupice), slunce, letní bouřka,

  malování kamínků, vytváření koláží z kamínků, domečků pro víly a skřítky, motýli z těstovin,

  batikování látky (kapesník, návlek na polštář…), kamarádi z tůně, trávy a podzemí

- volná výtvarná činnost: kreslení, lepení, malování, modelování, stříhání, vytrhávání papíru

- hry s čísly: 1 – 15, počítáme tam a zpět, které číslo v řadě chybí?

- významy slov: před x za, nad x pod, vedle, mezi, nahoře x dole, vlevo x vpravo, uprostřed,

  druhý vpravo x druhý vlevo, před x po, veselý x smutný, krátký x dlouhý, vepředu x vzadu,

  předtím x teď x potom, stejný jako x různý

- barvy: žlutá, modrá, červená, oranžová, zelená, hnědá, růžová, hnědá, černá, bílá, šedá,

  fialová, světle x tmavě barevná.., teplé x studené barvy

- prstové cvičení, uvolňovací cviky, grafom.  cvičení,  vázání kličky, nácvik správného úchopu

- logopedické a jazykové hříčky, dechová cvičení, hádanky, říkadla, spolupráce a komunikace

  (práce ve dvojicích a skupině), bzučím jako včelka

- rozvoj zrakového vnímání: změna, pozornost, představivost (každá ponožka jiná…)

- rozvoj sluchového vnímání: poznávání písniček podle melodie

- pracovní listy s tématikou moje vlast, planeta, těším se na prázdniny (louka, voda, les..)

- pohádky – četba, audio, video s tématikou cestování, má vlast (České báje a pověsti)

- kostky, Seva, domino, puzzle, navlékání korálků, mozaiky, hry s autíčky a vláčky

- námětové hry: na domácnost, na obchod, na rodinu, na kosmonauty, na cestovatele

- pohybové hry: básničky s pohybem, taneční a pohybové aktivity na hudbu, Zrcadlo, Žabí

  závody, Paleček a obr, Na planety (pohyb planet, chůze na Měsíci), přenášení

  planet (dvě tyče, míč), pohyb ve vesmíru (chůze, běh s vyhýbáním), vesmírná překážková

  dráha, štafetové hry, jóga pro děti, zdravotní a protahovací cviky, hrátky s obručí, míčkem

  (hod horním obloukem, míčové hry), různé druhy běhu, poskoků a chůze, honičky, lezení

  s obměnami, skok přes švihadlo, cvičení s padákem

- pobyt venku: školní zahrada - pískoviště, odrážedla, kopaná, házení míčem, námětové hry v

  přírodě, kreslení křídou, vycházky v okolí MŠ - pozorování přírody pole, louka, zahrada, les

- písničky (nácvik, melodizace, rytmizace, pohyb): poslech Česká státní hymna, Pod našima

  okny teče vodička, Kolik je na světě…, Kočka na okně, Královské raggae, Stromy…

- básničky: Krtek, Šneček, Šnečku, šnečku, vystrč růžky, Had leze z díry, Žáby…