Přípravná třída

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Primárně je určena pro děti s odkladem školní docházky a pro děti, u kterých by případný odklad nebyl žádoucí (zejm. děti narozené na podzim). V případě naší obce je ovšem přípravná třída jedinou možností, jak zajistit umístění dětí tříletých do školky. Je proto žádoucí, aby předškoláci do přípravné třídy přešli a tím uvolnili místo ve školce. Svým charakterem je přípravná třída v ZŠ Veleň vlastně předškolní oddělení mateřské školy. 

Psát o přípravné třídě je složité. Pravdou je, že absolventi přípravné třídy jsou na přechod do školy lépe připraveni než děti ze školky (viz níže), na druhou stranu nechceme v rodičích vyvolat pocit, že zůstanou-li jejich děti ve školce, něco zmeškají. Je třeba zdůraznit, že rozhodnutí, zda zvolit přípravnou třídu či ne, není zcela zásadní, obě varianty jsou bez problému možné. I ve školce probíhá individuální práce s předškoláky a velice kvalitní příprava na školu.

Současně je přípravná třída ve zvláštním legislativním postavení, kdy pravidla pro její otevření i financování v posledních letech prošla výraznými změnami a v některých ohledech (např. školní družina) není ukotveno vůbec. Po zkušenostech, které jsme v ZŠ a MŠ Veleň udělali, vnímáme přípravnou třídu jako ideální mezistupeň mezi školkou a školou. 

Nejčastější dotazy k přípravné třídě a odpovědi:

1. Kde bude příští rok umístěna?

Pro školní rok 2023/24 plánujeme umístění 2 přípravných tříd do podkroví historické budovy. Maximální kapacita byla původně plánována na 22 dětí, tj. max 11 v každé třídě. Pravděpodobně bude trochu vyšší. Legislativa povoluje max. 15 dětí ve třídě.  

2. Jaký je rozdíl mezi MŠ a přípravnou třídou?

Přípravná třída je součástí školy – děti nosí do školy penály a svačiny, odpoledne mají družinu a mají trochu více volných dní během roku než školka (např. jarní prázdniny). Jinak se ale v případě naší přípravné třídy jedná vlastně o oddělení MŠ. Stejně jako ve školce si děti hodně hrají, ale vzhledem k tomu, že se jedná pouze o děti předškolního věku, je možné zařazovat do programu takové aktivity, které s mladšími dětmi ve smíšených třídách realizovat nelze. Cílená příprava na školu (uvolňovací cviky, hry k rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti) je zařazována každodenně ve větším rozsahu, než je možné v mateřské škole. Přípravná třída má svůj vlastní školní vzdělávací program.  ŠVP - přípravná třída OK,OK.pdf (225581) Páteří výuky v přípravné třídě je systém Maxík - stimulační program akreditovaný MŠMT.

Po dohodě s paní starostkou bude ve školním roce 2023/24 zajištěn provoz přípravné třídy v době podzimních a jarních prázdnin.  

3. Je v 1. třídě poznat, zda dítě navštěvovalo přípravnou třídu?

Naše zkušenosti ukazují, že ano. Děti z přípravné třídy jsou po nástupu do první třídy samostatnější než děti ze školky – dokážou se postarat o své věci, připravovat pomůcky na vyučování, samostatně se pohybovat po budově atd. Není to proto, že ve školce by k samostatnosti nebyly vedeny, ale z důvodu jiného prostředí školky a školy. Do školy po několika prvních dnech již nevstupují rodiče, děti se tedy samy svlékají a oblékají, zvykají si na přechod do jídelny na obědy a na střídání prostředí škola-družina, přirozeně se seznamují v rámci budovy s dětmi staršími. Předškolní přípravě se věnují v rámci řízené činnosti každý den dopoledne. Některé tak zvládají uvolňovací cviky a pregramotnostní aktivity, že mohou hned od září začít s nácvikem písmen a číslic. 

 

4.  Jaký způsobem se přihlásit a co je k tomu potřeba?

Svůj záměr zařadit dítě do přípravné třídy prosíme nahlásit vedení školy mailem, do konce dubna prosíme o podání přihlášky Žádost o zařazení do přípravné třídy - školní rok 2024_2025.docx (16018). Současně je třeba se objednat na vyšetření do PPP. Počítejte prosím s poměrně dlouhým termínem pro objednání a s tím, že poradny nejsou určeny pro nerozhodnuté rodiče. Poradny jsou zahlcené a doporučení do přípravné třídy většinou nepatří mezi akutní či závažné problémy. Pokud dítě pro přípravnou třídu vyloženě není vhodné, poradna doporučení nevydá.

5. Jsou nějaké děti, pro které je speciálně vhodná?

Přípravná třída je ideální pro děti, které školku už znají, potřebují nové podněty, jsou zvídavé, těší se do školy, ale i pro děti, které potřebují individuálnější přístup a něco během roku dotrénovat. Rozhodně je vhodná pro děti s odkladem a pro děti podzimní (narozené na podzim). Spíše lze říci, pro které děti vhodná není. Obecně není doporučována dětem velmi hravým a později narozeným. I když i zde, stejně jako v jiných záležitostech, je rozhodující stanovisko rodičů. Pokud rodič ví, že určitě nebude chtít pro své dítě odklad školní docházky, současně ale vnímá své dítě jako nesamostatné či neschopné se soustředit, právě v menším kolektivu třídy přípravné toto lze trénovat.